Ik gadu Latvijā no ieslodzījuma vietām tiek atbrīvotas ap 2500 personas. Pēdējo piecu gadu laikā Kurzemes reģionā ir atgriezusies 1671 no ieslodzījuma vietas atbrīvota persona.

Iznākot brīvībā, sodu izcietušām personām bieži vien nav dzīvesvietas, ilgstoša izolācija un depresīvā vide ieslodzījuma vietās rada papildus problēmas, kas traucē ieslodzīto adaptācijai normālā dzīvē un veiksmīgai integrācijai sabiedrībā pēc soda izciešanas. Ļoti būtiska problēma ir nodarbinātība - saskaņā ar Valsts policijas datiem vidēji tikai 30% iekārtojas darbā vai iestājas mācību iestādēs.

Lai arī Latvijā notiek aktīvs darbs gan pie kriminālsodu izpildes sistēmas reformas, gan arī pašvaldību līmenī sniegta sociālā palīdzība mērķa grupas reintegrācijai sabiedrībā, tai skaitā veicinot viņu nodarbinātību, joprojām trūkst kvalitatīvas informācijas par problēmām un mērķa grupas vajadzībām attiecībā uz iespējamo sociālo palīdzību un atbalstu, kas varētu veicināt viņu veiksmīgāku integrēšanos sabiedrībā kopumā un jo sevišķi darba tirgū. Turklāt, lai veicinātu savstarpējas tolerances veidošanos un arī pārējās sabiedrības viedokļa vērā ņemšanu, svarīgi apzināt arī faktorus, kas attur vai veicina sabiedrību - konkrēti darba devējus pieņemt darbā no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas.

Šī projekta mērķis ir identificēt problēmas, izstrādāt ieteikumus un rīcības programmu veiksmīgai cilvēku, kuri atgriežas no ieslodzījuma vietām Kurzemes plānošanas reģionā, integrācijai darba tirgū.

Lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi, ir plānots realizēt sekojošas aktivitātes:

 • Pētījuma izstrāde, lai izveidotu no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu sociālo portretu un aptaujātu darba devējus par faktoriem, kas motivētu uzņemt darba no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas;
 • Ieteikumu un rīcības programmas izstrāde - balstoties uz pētījuma rezultātiem, darba grupa izstrādās priekšlikumus atbalsta veidiem dažādās jomās (piem., izglītība, sociālais atbalsts, u.c.), kurus nepieciešams realizēt, lai veicinātu mērķa grupas integrāciju darba tirgū. Kurzemes plānošanas reģiona ieinteresētās puses kopīgi sagatavos Rīcības plānu par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu sagatavoto ieteikumu izskatīšanu attiecīgas institūcijas un ieviešanu;
 • Pētījuma rezultātu un ieteikumu izplatīšana aptver informācijas izplatīšanu par projektu (presē, TV), pētījuma publicēšanu, kā arī sagatavoto ieteikumu ietveršanu rokasgrāmatā un tās publicēšanu. Projekta noslēgumā notiks konference ar 100 dalībniekiem (pašvaldību, Valsts probācijas dienesta, mērķa grupas, masu mediju un citu partneru pārstāvji), kuras ietvaros tiks stāstīts par pētījumu, tā rezultātiem.

Projekta ieviešana notiks Kurzemes plānošanas reģionā. Projekta iesniedzējs ir Valsts probācijas dienesta pārvalde, kas darbojas kopā ar sekojošiem partneriem:

 • Partneris 1: Saldus rajona padome
 • Partneris 2: Liepājas rajona padome
 • Partneris 3: Talsu rajona padome
 • Partneris 4: Kuldīgas rajona padome
 • Partneris 5: Liepājas pilsētas dome
 • Partneris 6: S/O „Saules sala"
 • Partneris 7: Ventspils pilsētas dome
 • Partneris 8: Biedrība „Alfa"

Projektam ir paredzēti sekojoši rezultāti:

 • Iegūts padziļināts esošās situācijas raksturojums par no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu vajadzībām (darba tirgū) no vienas puses un darba devējus ietekmējošiem faktoriem, no otras puses;
 • Izstrādāts ieteikumu kopums un rīcības programma;
 • Par mērķa grupas nodarbinātības problēmām, ieteikumiem un rīcības programmu informētas ieinteresētās institūcijas vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.

"Šis dokuments ir veidots ar 75% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 25% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Šeit paustā informācija ir Valsts probācijas dienesta viedoklis un tāpēc tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokļa atspoguļošanu."

Rokasgrāmata "Ieteikumi: strādājot ar cilvēkiem, kuri atgriežas no ieslodzījuma vietām, lai veicinātu viņu integrāciju darba tirgū"

Izdevums sagatavots Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta „Pētījums: Ieteikumi nodarbinātības veicināšanai no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām Kurzemes plānošanas reģionā".

Rokasgrāmatas mērķauditorija ir speciālisti, kuri savā ikdienas darbā tiekas ar cilvēkiem, kuri atgriežas no ieslodzījuma vietām. Tie ir Valsts probācijas dienesta amatpersonas, sociālo dienestu speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji.