Lai īstenotu pasākumus COVID-19 pandēmijas ierobežošanai, Valsts probācijas dienests ir ierobežojis tiešu kontaktu ar probācijas klientiem un sadarbības partneriem. Šo ierobežojumu dēļ, Valsts probācijas dienests nevar nodrošināt atbalstu pētnieciskām aktivitātēm, kurās ir nepieciešama probācijas klientu brīvprātīga iesaiste, klātienes tikšanās ar probācijas klientiem un nodarbinātajiem. 

Valsts probācijas dienests turpinās sniegt atbalstu pētnieciskām aktivitātēm, kurās tiek prasīts Valsts probācijas dienesta nodarbināto viedoklis (attālināti), bet citu pētījumu iniciatīvu atbalstīšana tiek apturēta līdz 2021. gada 31. maijam. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par iespējām veikt pētījumu dienestā lūdzam rakstīt e-pastu Darbības analīzes un attīstības departamenta Mācību un pētījumu nodaļai: macibu@vpd.gov.lv, vai anvars.zavackis@vpd.gov.lv , vai liga.roke-reimate@vpd.gov.lv.

Informācija pētniekiem un studentiem, kas vēlas veikt pētījumu Valsts probācijas dienestā

Pētniecībai ir būtiska loma efektīvas kriminālsodu izpildes politikas un prakses veidošanā un attīstīšanā. Tāpēc Valsts probācijas dienests (turpmāk – dienests) ir ieinteresēts sadarboties ar pētniekiem, tai skaitā studentiem, sniedzot atbalstu tām pētījuma iniciatīvām, kas vērstas uz dienestam aktuālu tēmu izpēti.

Kādu pētījuma tēmu izstrādei Jūs varat lūgt dienesta atbalstu?

Sadarbojoties Tieslietu ministrijai, Valsts probācijas dienestam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei, ir panākta vienošanās par aktuālajām pētījuma tēmām. Tēmas ir apkopotas pētījumu tēmu sarakstā, kas reizi gadā tiek pārskatīts un papildināts.

Pētījuma tēmu saraksts nav izsmeļošs, un pētniekiem ir iespēja sašaurināt vai paplašināt atsevišķus tēmu aspektus vai piedāvāt savu pētījuma tēmu.

Kā pieteikties pētījuma veikšanai dienestā?

Ja pētnieciskais projekts ir skolēna zinātniski pētnieciskais darbs vai augstskolas studenta kursa darbs:

1. Aizpildiet zemāk piedāvāto pētījuma pieteikuma formu un nosūtiet to uz dienesta Mācību un pētījumu nodaļas e-pastu: macibu@vpd.gov.lv

2. Dienests izvērtēs jūsu pētījuma iniciatīvu un 10 darba dienu laikā sniegs jums atbildi par pieņemto lēmumu, atbalsta sniegšanas kārtību, atbalsta veidu un atbalsta apjomu.

3. Ja Jūsu pētījuma iniciatīva tiks atbalstīta, Jūs tiksiet aicināti parakstīt apliecinājumu un vienošanos par pētnieciskā darba izstrādāšanu. Pēc dokumentu parakstīšanas pētījuma īstenošana varēs sākties.

Ja pētnieciskais projekts ir bakalaura, maģistra, promocijas darbs vai kāda cita pētījuma iniciatīva, kas nav skolēna zinātniski pētnieciskais darbs vai augstskolas studenta kursa darbs:

1. Aizpildiet zemāk piedāvāto pētījuma pieteikuma formu un nosūtiet to uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas juristes Katrīnes Ielītes e-pastu: katrine.ielite@tm.gov.lv.

2. Jūsu pētījuma pieteikums tiks izvērtēts Tieslietu Ministrijas Kriminālsodu izpildes jomas pētniecības koordinēšanas darba grupā vienā no diviem veidiem: tas tiks izskatīts Jūsu klātbūtnē, uzdodot jautājumus un diskutējot par iecerēto pētījumu, vai, ja darba grupas tikšanos nebūs iespējams nodrošināt klātienē, tā pieņems lēmumu, balsojot elektroniski. Darba grupas sēde parasti notiek pāris nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

 Pieņemot lēmumu par atbalsta sniegšanu vai atteikumu sniegt atbalstu pētījuma pieteikuma iesniedzējam, tiek izvērtēta:

  • pētnieka kvalifikācija (nesniedzam atbalstu kursa vai studiju darbu izstrādē);
  • pētījuma aktualitāte (studenta norādītais pamatojums tēmas aktualitātei un vēlmei pētīt konkrēto jautājumu);
  • pētījuma novitāte un sagaidāmie rezultāti (studentam jāspēj iezīmēt galvenos sagaidāmos rezultātus);
  • pētījuma mērķis un uzdevumi (studentam tie jāspēj definēt);
  • datu apkopošanas metodes (studentam jāspēj identificēt, ar kādām metodēm viņš vēlas sasniegt iecerētos secinājumus, rezultātus);
  • pētījuma īstenošanas plāns un laika grafiks (studentam jānorāda būtiskākās pozīcijas, lai iestādes spētu plānot savu darbu);
  • pētījuma rezultātu izmantošana praksē, pilnveidojot kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvos aktus un kriminālsodu izpildes praksi (studentam jābūt vīzijai par to, kur šāda pētījuma rezultātus iespējams izmantot – prakses uzlabošanai, grozījumiem normatīvajos aktos u.tml.).

3. Ja Jūsu pētījuma iniciatīva tiks atbalstīta, dienestā tiks noteikta kontaktpersona, ar kuru Jūs turpmāk sazināsieties par atbalsta sniegšanu, kā arī tiksiet aicināti uz dienestu parakstīt apliecinājumu un vienošanos par pētnieciskā darba izstrādāšanu. Vienošanās ietvers informāciju par atbalsta sniegšanas kārtību, atbalsta veidu un apjomu, un pētījuma rezultātu izmantošanas nosacījumiem. Pēc dokumentu parakstīšanas pētījuma īstenošana varēs sākties.

! Vēršam Jūsu uzmanību uz nepieciešamību pētījuma pieteikumu iesniegt savlaicīgi, jo tādi atbalsta sniegšanas veidi kā pieejas organizēšana dienesta darbinieku vai probācijas klientu anketēšanai un intervēšanai ir laikietilpīgi. Līdz ar to, ja pētījuma pieteikums tiks iesniegts neilgi pirms Jūsu plānotā pētījuma beigu termiņa, iespējams, dienests nevarēs nodrošināt atbalstu pētījuma pieteikumā norādītajā apjomā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par iespējām veikt pētījumu dienestā lūdzam vērsties Mācību un pētījumu nodaļā: tālr. 67244850, e-pasts: macibu@vpd.gov.lv.