Lai īstenotu pasākumus COVID-19 pandēmijas ierobežošanai, Valsts probācijas dienests (turpmāk – dienests) ir ierobežojis tiešu kontaktu ar probācijas klientiem un sadarbības partneriem. Šo ierobežojumu dēļ, dienests nevar nodrošināt atbalstu pētnieciskām aktivitātēm, kurās ir nepieciešama probācijas klientu brīvprātīga iesaiste/ apzināta piekrišana, klātienes tikšanās ar probācijas klientiem un nodarbinātajiem. 

Dienests turpinās sniegt atbalstu pētnieciskām aktivitātēm, kurās tiek prasīts dienesta nodarbināto viedoklis (attālināti), bet citu pētījumu iniciatīvu atbalstīšana tiek apturēta. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par iespējām veikt pētījumu dienestā lūdzam rakstīt e-pastu Darbības analīzes un attīstības departamenta Mācību un pētījumu nodaļai: macibu@vpd.gov.lv

 

Informācija pētniekiem un studentiem, kas vēlas veikt pētījumu Valsts probācijas dienestā 

Pētniecībai ir būtiska loma efektīvas kriminālsodu izpildes politikas un prakses veidošanā un attīstīšanā. Tāpēc dienests ir ieinteresēts sadarboties ar pētniekiem, tai skaitā studentiem, sniedzot atbalstu tām pētījuma iniciatīvām, kas vērstas uz dienestam aktuālu tēmu izpēti. 

Kādu pētījuma tēmu izstrādei Jūs varat lūgt dienesta atbalstu? 

Dienests, vadoties no aktualitātēm funkciju izpildes novērtēšanā un prakses analīzē darba ar klientiem, kā arī izvērtējot nodarbināto izaicinājumus un grūtības, strādājot dienestā, ik gadu apkopo pētījumu tēmu sarakstā.

Aktuālo pētījumu tēmu saraksts

Pētījumu tēmas 2020./2021. 

Pētījuma tēmu saraksts nav izsmeļošs, un pētniekiem ir iespēja sašaurināt vai paplašināt atsevišķus tēmu aspektus vai ierosināt savu pētījuma tēmu. 

Kā pieteikties pētījuma veikšanai dienestā? 

Aizpildiet piedāvāto pētījuma pieteikuma formu un nosūtiet to uz dienesta Mācību un pētījumu nodaļas e-pastu: macibu@vpd.gov.lv

Pētījuma pieteikuma forma 

Cik ilgā laikā tiek izskatīts pieteikums? 

Dienests izvērtēs jūsu pētījuma iniciatīvu un 10 darba dienu laikā sniegs jums atbildi par pieņemto lēmumu, atbalsta sniegšanas kārtību, atbalsta veidu un atbalsta apjomu. 

Kāda ir rīcība pēc atbalsta saņemšanas pētījuma iniciatīvai? 

Dienestā tiks noteikta kontaktpersona, ar kuru Jūs turpmāk sazināsieties par atbalsta sniegšanu. Jūs tiksiet aicināti parakstīt 2 dokumentus: Apliecinājumu par informācijas neizpaušanu un Vienošanos par pētnieciskā darba izstrādāšanu. 

Kad varēs sākties pētījuma īstenošana? 

Pēc dokumentu parakstīšanas pētījuma īstenošana varēs sākties. 

Kā iespējams parakstīt dokumentus? 

Dokumenti tiek sagatavoti parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu vai parakstīšanai ar roku. 

Kādu informāciju iekļauj Vienošanās? 

Vienošanās ietvers informāciju par atbalsta sniegšanas kārtību, atbalsta veidu un apjomu, un pētījuma rezultātu izmantošanas nosacījumiem. 

Kas tiek ņemts vērā, izvērtējot iespēju saņemt atbalstu no dienesta pētījuma veikšanā? 

Pētījuma pieteikumā tiek izvērtēta: 

  • pētījuma aktualitāte (pētījuma pieteikumā norādītais pamatojums tēmai ir aktuāls dienestam, tieslietu jomai un sabiedrībai); pētījuma novitāte un sagaidāmie rezultāti (pētījuma pieteikuma iesniedzējam jāspēj iezīmēt galvenos sagaidāmos rezultātus, atklājot ieguvumus no pētījuma); 
  • pētījuma mērķis, uzdevumi, pētījuma priekšmets un objekts (pētījuma priekšlikumam ir jābūt saistītam ar probācijas klientu, dienesta nodarbināto, politikas iniciatīvām un praksi, kas saistītas ar dienesta darbu; priekšlikums var tikt noraidīts tad, ja pētījuma priekšmets un objekts nav tieši saistīts ar dienestam nozīmīgām jomām); 
  • datu apkopošanas metodes (pētījuma pieteikuma iesniedzējam jāspēj identificēt, ar kādām metodēm viņš vēlas sasniegt rezultātus un, vai plānotā datu ieguve ir pamatota); 
  • pētījuma iniciatīvai lūgtā atbalsta apjoma samērīgums (pētījuma iniciatīva, kuras atbalstam ir nepieciešams veikt resursu ietilpīgu darbu, lai apkopotu pētījumam nepieciešamos datus, organizētu un dokumentētu respondentu apzinātas piekrišanas iegūšanu, organizētu drošu piekļuvi ierobežotas piekļuves informācijai, u.tml., var tikt noraidīta, ja dienestam nav pietiekamu resursu prasītā atbalsta sniegšanai un/vai pētījuma priekšlikuma iesniedzējs nav spējis pietiekami pamatot prasītā atbalsta nepieciešamību); 
  • pētījuma īstenošanas plāns un laika grafiks (pētījuma pieteikumā jānorāda plānotās aktivitātes un laika grafiks, lai dienests varētu izvērtēt pieteikumu un spētu plānot atbalsta aktivitāte pētījumam). 

! Vēršam Jūsu uzmanību uz nepieciešamību pētījuma pieteikumu iesniegt savlaicīgi, jo tādi atbalsta sniegšanas veidi, kā pieejas organizēšana dienesta darbinieku vai probācijas klientu anketēšanai un intervēšanai, ir laikietilpīgi. Līdz ar to, ja pētījuma pieteikums tiks iesniegts neilgi pirms Jūsu plānotā pētījuma beigu termiņa, iespējams, dienests nevarēs nodrošināt atbalstu pētījuma pieteikumā norādītajā apjomā. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, par iespējām veikt pētījumu dienestā, aicinām vērsties Mācību un pētījumu nodaļā: macibu@vpd.gov.lv