Rezultātu pārskats,Rīga,2006.gads

SIA "FACTUM" 2006. gada septembrī - novembrī
veica Kvalitatīvo pētījumu, kuram bija trīs daļas:

* Sabiedriskais darbs mērķa grupā
* Piespiedu un sabiedriskā darba īstenošana
* Piespiedu darba mērķa grupas izpēte

Pētījuma mērķis:
* Novērtēt piespiedu darba kā soda efektivitāti mērķa grupas skatījumā;
* Atklāt notiesāto personu attieksmi pret Valsts probācijas dienestu kā soda izpildes institūciju un tās darbības vērtējumu;
* Noskaidrot trūkumus un priekšrocības līdzšinējai sadarbībai ar atšķirīgiem darba devējiem.

Mērķa grupa:
Piespiedu darbos notiesātās personas - gan tie, kas intervijas brīdī veica, gan tie, kas jau bija pabeiguši piespriesto piespiedu darbu izpildi.

Pētījuma ietvaros tika intervētas personas, kurām piemērots piespiedu darbs, visos Latvijas reģionos - Rīgā, Rīgas rajonā, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē.

Kopsavilkums:

Valsts probācijas dienesta darbību, kas aptaujāto skatījumā galvenokārt izpaužas caur VPD darbiniekiem, aptaujātie piespiedu darba veicēji vērtē pozitīvi.

Tomēr pozitīvāk tiek vērtēts tieši konkrēto VPD darbinieku veikums, kuri atbildīgi par piespiedu darba organizēšanu.

Vērtējot VPD darbiniekus, ļoti pozitīvi ir novērtēta viņu iejūtīgā individualizētā pieeja, risinot katra konkrētā klienta problēmas.

Aptaujātie piespiedu darba veicēji ir kopumā visai apmierināti ar sadarbību ar piespiedu darba devējiem.

Ieteikumi:

Būtu nepieciešams piestrādāt pie informatīvo bukletu izdales mehānisma, kas garantētu, ka tiek īstenota visu notiesāto pilnvērtīga informāšana. To varētu atrisināt, ciešāk sadarbojoties soda mēra izpildes uzraudzības institūcijai - Valsts probācijas dienestam - ar soda mēra piemērotājiem.