Projekts „Caur sidraba birzi gāju..."

Identifikācijas Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0206/24

Projekts „Caur sidraba birzi gāju..." ir vērsts uz augsta riska grupas jauniešiem - likumpārkāpējiem, kuri ir ar zemām pamatprasmēm, sociālo atstumtību. Projekts veicinās viņu iekļaušanos sabiedriskajā un darba dzīvē.

Tā realizācijas laiks ir  no 2006. gada 1.septembra līdz 2008.gada 30.jūnijam.

Projekta „Caur sidraba birzi gāju..." mērķis ir mazināt riska grupas jauniešu ar zemām pamatprasmēm sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā. Tāpat projekta mērķis ir izstrādāt motivācijas programmu jauniešiem ar zemām pamatprasmēm. Radīt motivāciju projektā iesaistītiem jauniešiem apgūt jaunus uzvedības modeļus, veicināt vēlmi un gatavību meklēt darbu, paaugstināt savu izglītību, palīdzēt jauniešiem iegūt ticību saviem spēkiem un drosmi uzsākt ko jaunu, kā arī sagatavot speciālistus darbam ar izstrādāto programmu

Projekta rezultātā būs vairāki ieguvēji: jaunieši, kuri piedalīsies projektā kā mērķauditorija; Valsts probācijas dienesta klienti, ar kuriem strādās apmācītie darbinieki pēc izstrādātas motivācijas programmas; sabiedrība iegūs - darba spējīgus, aktīvus, cilvēkus, kuri gatavi strādāt sabiedrības labā; valsts - jo pārveidojot riska grupas mērķauditoriju un veidojot tajā motivāciju strādāt un dzīvot sabiedrībā, tiks panākta sabiedrības drošība un labklājība.

Bieži vien nozieguma iemesli slēpjas tā izdarītāja sociālās funkcionēšanas prasmju un iemaņu trūkumā. Sods bez cilvēka domāšanas veida maiņas, bez viņa izglītošanas, bez motivēšanas un uzvedības korekcijas nevar izlabot cilvēku, jo īpaši brīvības atņemšanas sods. Uzvedības korekcijas programmu piemērošana, dod iespēju mainīt cilvēka uzvedību, motivējot viņu uzdrošināties mainīt savu dzīvi, iemācot domāt savādāk un reaģēt uz dažādām situācijām un problēmām, tādā veidā panākot viņa uzvedības korekciju. Piemērojot uzvedības korekcijas programmu, var panākt noturīgu izmaiņu veidošanu likumpārkāpēja uzvedībā, kuru mērķis ir atturēt viņu no pārkāpumiem un veicināt iekļaušanu dzīvošanai brīvībā.

Projekta „Caur sidraba birzi gāju..." ietvaros tiks organizētas dažādas saistošas aktivitātes - dažādu uzdevumu risināšanas praktiskie treniņi, kuru rezultātā jaunieši apgūs prasmes strādāt komandā, risināt problēmas, uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību. Lai palīdzētu projekta mērķgrupai iegūt ticību saviem spēkiem, veicinātu jauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni vēlmi un gatavību meklēt darbu, paaugstināt savu izglītības līmeni, projekta ietvaros tiek piedāvāta motivācijas programmas izstrāde un aprobēšana.

Problēma ar ko sastopas Valsts probācijas dienests, strādājot ar uzvedības korekcijas programmām, ir mērķauditorijas zemā motivācija. Jaunieši netic savām spējām. Izstrādājot un ieviešot motivācijas programmu, jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni, tiks nodrošināta darba ar efektivitāte un panākta to iekļaušana sabiedrībā, jo izmainīt savu dzīvi var tikai tāds cilvēks, kurš to vēlās.

Šis informatīvais materiāls ir veidots ar 80% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informatīvā materiāla saturu atbild Valsts probācijas dienests. Eiropas kopiena un Latvijas valsts nav atbildīga par informatīvā materiāla saturu un iespējamo izmantošanu.