Valsts probācijas dienesta likuma 21.1 pants nosaka, lai mazinātu atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, Dienests var organizēt starpinstitūciju sadarbības sanāksmes, nodrošinot to metodisko vadību.

2015. gada 23. novembrī starp Dienestu, Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts policiju tika noslēgta starpresoru vienošanās "Par sadarbību atkārtotu noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību izdarīšanas novēršanai", lai veicinātu nepieciešamo informācijas apmaiņu, kopīgās iestāžu pārstāvju sanāksmēs noteiktu vajadzības un riskus, kuri jārisina notiesātās personas lietā, ar mērķi novērst jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.  Balstoties uz starpresoru vienošanos, visos gadījumos, kad persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību, tiek sasauktas starpinstitūciju sanāksmes, kuru ietvaros katra konkrētā situācija tiek skatīta vairākos griezumos – darbs ar likumpārkāpēju, esošie un potenciālie cietušie, iesaistīto institūciju loma un atbildība, sabiedrības līdzatbildība.

2021. gada  14. jūlijā starp Dienestu, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Valsts policiju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju tika parakstīta vienošanās par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kā sadarbības partnera iekļaušanu 2015. gada 23. novembra  starpresoru vienošanās "Par sadarbību atkārtotu noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību izdarīšanas novēršanai". Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uz starpinstitūciju sanāksmi tiek uzaicināta gadījumos, ja noziedzīgo nodarījumu nepilngadīga persona ir izdarījusi pret nepilngadīgu personu; noziedzīgais nodarījums ir izdarīts pret nepilngadīgu personu un noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona nesadarbojas ar sodu izpildes institūciju; starpinstitūciju sanāksmes ietvaros tiek konstatēts nepilngadīgas personas labāko interešu aizskārums, kā arī gadījumos, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas dalība nepieciešama bāriņtiesu darba uzraudzības un metodiskās vadības, kas paredzēta Bāriņtiesu likuma 5. panta pirmajā daļā, ietvaros.