Statuss:
Īstenošanā
ESF
projekta "Atbalsts" banneris ar logotipiem

2023. gada 12. decembrī Valsts probācijas dienests (turpmāk - Dienests) ir parakstījis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 4.3.4.6. pasākums "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" uzsākšanu. 

Projekta mērķis ir ar speciāli izstrādātām pieejām uzlabot Dienesta personāla darbu ar notiesātajiem un mazināt atkārtotu noziedzīgo nodarījumu risku. Šis mērķis tiks sasniegts paredzot specifiskām probācijas klientu grupām piemērotus pasākumus, kas palīdzēs padziļināti strādāt ar likumpārkāpumu cēloņiem; veicot pētījumus, kuri palīdzēs izstrādāt jaunas metodes un precīzākus darba instrumentus, kā arī uzlabojot līdz šim probācijas darbā pielietotos probācijas klientu resocializācijas līdzekļus. Projektā paredzēts arī paaugstināt Dienesta nodarbināto profesionālo kapacitāti un piesaistīto brīvprātīgā darba veicēju zināšanas, prasmes un motivāciju. Projekta ietvaros ieviestās darbības (piemēram, konferences, semināri un kopīgas mācības) paredz ciešu sadarbību starp Dienesta un probācijas klientu reoscializācijā iesaistītajām valsts, pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un sociālo uzņēmumu pārstāvjiem. Īpaša nozīmē projektā tiks piešķirta atjaunojošā taisnīguma principa pielietošanai darbā ar probācijas klientiem. 

Šis projekts veido daļu plašāka mērķa sasniegšanā - padarīt kriminālsodu izpildi cilvēciskāku un efektīvāku. Projekts ir vērsts uz aktivitātēm, kas sekmēs probācijas klientu iekļaušanos sabiedrībā un veicinās atjaunojošā taisnīguma pieejas attīstību. 

Projekta darbību rezultātā plānots uzskaitīt probācijas klientu skaitu, kas saņēmuši atbalstu, tādējādi sekmējot probācijas klientu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšanā). Paredzēts, ka projekta pasākumu gaitā tiks sasniegts iznākuma rādītājs – 2655 probācijas klienti, kas saņēmuši atbalstu, tostarp 2124 probācijas klientiem tiks veicināta nodarbināmība. 

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

Kopējais projekta finansējums ir 2 839 351 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda + finansējums 2 413 448 euro un valsts budžeta finansējums 425 903 euro. 

Projekta īstenošanas termiņš: Projekta aktivtātes tiks īstenotas no 2024.gada 1.janvāra līdz 2028. gada 31.janvārim. 

 

Projekta aktualitātes un jaunumi:

Puzle, kur jautājumu atisina ar idejas gabaliņu
Psihoterapeits runā ar pacientu
Latvijas un Ukrainas kolēģu kopbilde
cilvēki klausās lekciju
Divi cilvēki sarunājas konsultācijā
Vairāki cilvēki sadevušies rokās
Auditorija klausās konferences prezentētājus