Ministru kabineta noteikumi

Valsts probācijas dienesta nolikums

Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība

Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi

Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi

Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību

Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests sertificē brīvprātīgos probācijas darbiniekus, kuri ir starpnieki izlīgumā

Noteikumi par kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņem atlīdzību, un atlīdzības apmēru

Kārtība, kādā licencē un īsteno probācijas programmas

Probācijas klienta lietas izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas kārtība

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi

Noteikumi par Valsts probācijas dienesta datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas iekļaušanas un izmantošanas kārtību

Kārtība, kādā sasauc Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju sēdes un organizē padomju darbu, kā arī pieaicina citu institūciju pārstāvjus

Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem