Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" izstrādes procesā

 

1.    

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (turpmāk –projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts ir attiecināms uz šādām mērķgrupām:

  1. probācijas klienti;
  2. personu, par kuru Dienestā saņemts procesa virzītāja pieprasījums, tiesneša ierosinājums izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai;
  3. notiesātie, kuri piedalās probācijas programmās brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
  4. cietušie;
  5. probācijas klienta vai cietušā likumiskie pārstāvji;
  6. juridiskās personas, ar kurām noslēgta vienošanās par probācijas klienta nodarbināšanu piespiedu vai sabiedriskajā darbā, pārstāvji;
  7. brīvprātīgā darba veicēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts paredz grozījumus, kas ir nepieciešami Krimināllikumā grozījumu (stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī) pilnvērtīgai darbībai attiecībā uz piespiedu darba nosaukuma maiņu un jauna pamatsoda – probācijas uzraudzības ieviešanu.

Likumprojekts paredz arī izmaiņas Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju izveidošanas kārtībā un darbībā, kā arī ar datu apstrādes jautājumiem un ar pētījumu veikšanu saistītus grozījumus. Likumprojekts paredz arī grozījumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu e-lietas platformas izmantošanu un  vienotu informācijas apriti.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada septembrī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts;

Anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes nodrošinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktu, kurš noteic, ka sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par likumprojektu jāiesniedz rakstveidā līdz 2021.gada 20.augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Kristine.Kipena@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālr. 67046134, e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv.