Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" 2023.gada 3.ceturksnī.

  • 2023.gada 3. ceturksnī tika turpināti iepriekšējā periodā uzsāktie darbi, lai projekta noslēgumā sasniegtu tam izvirzītos mērķus.
  • Projekta pētnieki turpināja strādāt pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) risku un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenta pilnveidošanas. Tika izstrādāti papildus mācību materiāli un pielāgoti esošie mācību materiāli RVN-V instrumentam, ko treneri, kas ir apmācīti darbam ar to, ir uzsākuši izmantot, apmācot citus kolēģus cietumos. Arī resocializācijas plānošanas dokuments/elektroniskais risinājums tagad ir papildināts atbilstoši RVN -V treneru norādītajam.
  • Dažādām IeVP un Valsts probācijas dienesta darbinieku grupām tika nodrošinātas supervīzijas. 3.ceturksnī 585 darbinieki apmeklēja grupu supervīzijas, 92 individuālās supervīzijas.
  • 126 darbinieki piedalījās mācībās, apgūstot jaunas un papildinot jau esošās zināšanas. Seminārā  “Taisnīgums justīcijā” ( 16  akadēmiskās stundas ) izglītojās 20 dalībnieki,  seminārā "Civilā aizsardzība ieslodzījuma vietā, drošības pārvaldība un vadība ieslodzījuma vietā  un dokumentu pārvaldība un IT vadība ieslodzījumu vietā" (16 akadēmiskās stundas) - 7dalībnieki, seminārā “Konstitucionālās tiesības” (24 akadēmiskās stundas) - 20 dalībnieki, seminārā “Krimināltiesības” (16 akadēmiskās stundas) – 20 dalībnieki, seminārā “Efektīvas intervences metodes, riski un resocializācijas vajadzības, rezultātu novērtēšana” (24 akadēmiskās stundas) – 12 dalībnieki, seminārā “Ieslodzījuma institūta pamatuzdevums, cilvēktiesības ieslodzījuma apstākļos, radikalizācija un tās novēršana ieslodzījuma apstākļos” (18 akadēmiskās stundas) – 8 dalībnieki, seminārā “Dzimumu līdztiesības aspekti ieslodzījuma vietās” (2  akadēmiskās stundas) – 20 dalībnieki, seminārā “Cilvēktiesības ieslodzījuma apstākļos”   (4  akadēmiskās stundas) -20 dalībnieki.
  • Noslēdzās pakalpojuma "Ieslodzījuma vietu pārvaldes Apsardzes daļas un Uzraudzības daļas procesu pilnveide atbilstoši kvalitātes vadības principiem". iepirkums. SIA “Zygon Baltic Consulting”, ar kuru tika noslēgts līgums, darbu jāpabeidz līdz 2023.gada 15.decembrim.
  • Uzsākts darbs pie IeVP darbiniekiem paredzētas e-izglītības vides Moodle ieviešanas, mācību programmu interaktīvas vides izveides un integrēšanas Moodle sistēmā.
  • Projekta uzdevumā SIA “Mediju Tilts” sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu kompāniju SKDS uzsāka pētījumu par stereotipu mazināšanos sabiedrībā un darba devēju auditorijā laika posmā kopš veikts iepriekšējais pētījums par šādu tēmu, uzsākot 6 izraudzīto mērķauditoriju anketēšanu. Pētnieki pirmos rezultātus prezentēs projekta noslēguma konferencē 2023.gada 15. un 16. novembrī.