· Projekta pētnieki 2022.gada 4.ceturksnī sagatavoja un nodeva Valsts probācijas dienestam (VPD) specializētu instrumentu “Bērnu un jauniešu vajadzības un resursi” (Child and Adolescents needs and strenght – CANS), kas paredzēts bēr-niem un jauniešiem no 11 līdz 25 gadiem. Instruments ir pārņemts no organizā-cijas Praed foundation, un ir pielāgots VPD vajadzībām. Tika sagatavota lietotāja rokasgrāmata un vērtēšanas veidlapa. Apmācīti astoņi treneri instrumenta lietoša-nai, sagatavota darbinieku apmācību programma, apmācīti astoņdesmit septiņi VPD darbinieki. Praed foundation mājaslapā ir noslēguma eksāmena darbs ( lat-viešu valodā) apmācītajiem darbiniekiem, kā arī video lekcijas ar subtitriem lat-viešu valodā, un pašpārbaudes testi. 

· Pērnā gada noslēdzošajā ceturksnī projekta pētnieki izstrādāja un nodeva VPD rīcībā ziņojumu par VPD lietotajiem riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) ins-trumentiem (dinamisko riska faktoru skalām, kuras izmanto vispārējā un vardarbīgā recidīva prognozei). Ziņojums ietver gan validitātes izpēti, gan ieteikumus un kon-krētas norādes lietoto instrumentu pilnveidei. 

· Notika IeVP risku un vajadzību novērtēšanas (RVN) elektroniskās vides papildi-nāšana un nepieciešamo labojumu veikšana. Pētnieki iesaistījās RVN elektroniskās vides aprobēšanā ieslodzījuma vietās. Darbi tiks turpināti arī 2023.gadā, strādājot pie normatīvu izmaiņām un resocializācijas plānošanas iekšējās kārtības izveides. 

· Izveidota resocializācijas plānošanas programma, kas palīdzēs veidot resociali-zācijas plānus notiesātajiem. Patlaban darba grupā tiek meklēti labākie risinājumi, lai to kopā ar jauno riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumentu varētu aprobēt elektroniskajā vidē. 

· 4.ceturksnī IeVP tika ieviestas divas resocializācijas programmas - “Stresa mazināšanas programma” ( IeVP 03.11.2022 rīkojums nr.1-2022-17672) un “Dzīves skola IV” ( IeVP 01.11.2022 rīkojums nr.1-2022-1752). Tika apstiprināta arī šādu programmu dokumentācija: “Domas. Atbildība. Rīcība.” (iepriekš - EQUIP), “Stresa mazināšanas programma”, “Dzīves skola IV, “Esmu apzināts”. 

· 2022.gada 4. ceturksnī, sadarbojoties ar IeVP amatpersonām, pētnieki turpināja darbu pie vardarbības mazināšanas programmas ieviešanas. Turpinājās arī darbs R&R2 pro-grammu materiālu adaptācijā uz latviešu valodu. 

· Strādājot pie e-mācību sistēmas un e- izglītības vides izveides, pabeigts darbs pie mācību satura izstrādes trim mācību kursiem - “Seksuāli transmisīvo infekciju (STI), cilvēka 

imūndeficīta vīrusa un iegūtā imūndeficīta sindroma (HIV/AIDS), vīrushepatīta B (VHB), vīrushepatīta C (VHC) izplatība, simptomi, diagnostika, ārstēšana un profil-akses ievērošana darba vidē”, “Lietišķās etiķetes un profesionālās ētikas pamatprin-cipi un to ievērošana darbā”un “Profesionālā noturība”. 

· Turpinājās profesionālās angļu valodas mācības IeVP un VPD visu līmeņu vadītājiem un mācības “Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta visu līmeņu va-dītāju profesionālo kompetenču pilnveide”. Mācības tika uzsāktas 2022. gada 28. septem-brī, plānotais mācību beigu termiņš - 2023. gada 25. janvāris. 

· Apmācot darbiniekus, kā strādāt ar esošajām, projekta ietvaros pilnveidotajām resocializācijas programmām, 2022.gada 4. ceturksnī tika rīkotas mācības pro-grammas “Stresa mazināšana”, programmas “Pārmaiņu ceļš 1 un 2’’, programmu “Veselības riska vadība” izmantošanai. Četras mācību grupas piedalījās seminārā “Komunikācija ar klientiem, kas cietuši no vardarbības”. Kopumā šajās nodarbībās tika iesaistīti 96 dalībnieki. 

· Tiks turpināts darbs pie sistēmiska instrumenta starpnieku vadīta izlīguma procesa novērtēšanai VPD un programmu vadītāju kompetenču novērtēšanas instrumenta iz-strādes. Pabeigta pētījuma praktiskā sadaļa. Izlīguma starpnieku novērtēšanas instrumenta izstrādi plānots noslēgt 2023.gada1. ceturksnī. 

· 2022.gada 4. ceturksnī notika 21 grupu supervīzija IeVP un VPD darbiniekiem. 62 darbinieki izmantoja iespēju iesaistīties individuālajās supervīzijās.