Šī gada 3. ceturksnī projekta darbības Nr. 1. “Integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem” ietvaros sešās ieslodzījuma vietās (Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā) 96 klienti saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanās profesionālās izglītības programmās.

 

Turpinās atklāta konkursa “Valodu apmācības” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/43/ESF) pretendentu vērtēšana valsts valodas apmācību organizēšanai kopumā astoņās ieslodzījuma vietās. Iepirkuma rezultātā 576 ieslodzītie astoņās ieslodzījuma vietās mācīsies latviešu valodu un kārtos valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Eksāmena rezultātā noteiks ieslodzīto valsts valodas prasmju kategoriju, paverot šiem cilvēkiem iespēju sekmīgāk konkurēt darba tirgū.

Projekta darbības Nr. 2 “Pasākumi ieslodzīto karjeras plānošanai” ietvaros sešās ieslodzījuma vietās aizvadītajā ceturksnī notikušas 168 grupu karjeras konsultācijas klientiem pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu.

Ikgadējo NVA darbinieku (karjeras konsultantu) apmācību vajadzībām par ieslodzījuma vietu darba specifiku izsludināts telpu iepirkums “Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu īre, naktsmītnes” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/88/ESF). Apmācības paredzētas nākamajā ceturksnī.

Projekta darbības Nr. 3 “Specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai” ietvaros, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu (VPD) pabeigts darbs pie cenu aptaujas par atkarību novēršanas iespēju nodrošināšanas pakalpojumiem bijušajiem ieslodzītajiem. Tāpat notiek darbs pie cenu aptaujas pretendentu izvērtēšanas pakalpojumam par speciālistu konsultāciju organizēšanu bijušajiem ieslodzītajiem, lai novērstu problēmas, kas traucē klientu nodarbinātību.

Darba prasmju attīstības programmas ieviešanas nolūkos, apzinātas ieslodzījuma vietu vajadzības un iespējas. Rīgas Centrālcietumā, Brasas cietumā un Iļģuciema cietumā notikušas pirmās apmācības datorprasmēs.

Projekta darbības Nr. 4. “Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem” ietvaros, sadarbībā ar VPD notiek informācijas apkopošana par starpinstitucionālo sanāksmju darba grupām. Tāpat sadarbībā ar VPD norit darbs pie starpinstitucionālās sadarbības modeļa (MAPPA) konferences organizēšanas šī gada 23. novembrī.

Projekta darbības Nr. 5. “Brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā” ietvaros šī gada trešajā ceturksnī, sadarbībā ar VPD, atlasīti un apmācīti 5 brīvprātīgie. Tāpat notiek vienotas tehniskās specifikācijas izstrāde pētījumam par brīvprātīgo darbu un līdzgaitniecības iespējām kriminālsodu izpildē. Līdzgaitnieku apmācības plānotas nākamajā ceturksnī.

Plānojot projekta atbalsta pasākumus bijušo ieslodzīto ģimenēm (darbība Nr.6.), organizētas tikšanās ar Nodibinājumu “Centrs Dardedze”, Krīžu un konsultāciju centru “Skalbes”, Krīzes centru “Burtnieks”, Resursu centru sievietēm “Marta”, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, Latvijas Bērnu fondu, Sociālo Pakalpojumu aģentūru, kā arī Krīzes centru “Māras centrs”. Tāpat tikšanās organizētas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Rīgas Sociālo dienestu.

Sadarbībā ar IeVP ESF projekta Nr.9.1.3.0./16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” kolēģiem, organizēta tikšanās ar Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas, kā arī ar minēto ministriju padotības iestāžu profesionāļiem un apkopota informācija par Latvijā esošajām psihoterapeitu konsultāciju programmām projekta mērķa grupām.

Projekta darbības Nr. 7. “Pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai” ietvaros aizvadītajā ceturksnī īstenoti četri ģimenes dienu pasākumi – viens pasākums Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) “Resocializācijas centrā atkarīgajiem”, divi pasākumi Daugavgrīvas cietuma Daugavpils un Grīvas nodaļās, kā arī viens pasākums Jelgavas cietumā.