2017. gada trijos ceturkšņos projekta darbības Nr. 1. “Integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem” ietvaros sešās ieslodzījuma vietās (Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā) kopumā 318 klienti saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanās profesionālās izglītības programmās. Individuālas vai/un grupu karjeras konsultācijas tiks atsāktas 2018. gadā. Līdz 2017. gada beigām notika darbs pie 2018. gada metodoloģijas izstrādes.

Savukārt projekta darbības Nr. 2 “Pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai” ietvaros sešās ieslodzījuma vietās 82 notiesātie saņēma grupu karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu. 2017. gada laikā minētajā projekta aktivitātē kopumā iesaistīti 407 ieslodzītie.

2017. gada nogalē, 10. novembrī, projekta ietvaros atkārtoti notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieku (7 karjeras konsultantu) apmācības, kurās pārrunāja iesākto sadarbību un atskatījās uz paveikto. Kopumā 2017. gadā NVA karjeras konsultantu apmācības notikušas divas reizes.

2017. gada 4. ceturksnī izsludināts atkārtots valsts valodas apmācību iepirkums "Latviešu valodas apmācības" (identifikācijas Nr. IeVP2017/118/ESF), lai projekta ietvaros 576 ieslodzītie astoņās ieslodzījuma vietās varētu mācīsies latviešu valodu un kārtot valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Eksāmena rezultātā tiks noteikta ieslodzīto valsts valodas prasmju kategorija, sniedzot šiem cilvēkiem iespēju sekmīgāk konkurēt darba tirgū.

Projekta darbības Nr. 3 “Specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai” ietvaros, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu (VPD) pabeigts darbs pie cenu aptaujas par atkarību novēršanas iespēju nodrošināšanu bijušajiem ieslodzītajiem. Tāpat notiek darbs pie pretendentu izvērtēšanas cenu aptaujai, kas paredz organizēt speciālistu konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem, lai novērstu problēmas, kas traucē viņu nodarbinātībai.

Apakšdarbības Nr. 3.1. “Darba prasmju attīstības programmu ieviešana visās ieslodzījuma vietās” 4. ceturksnī divās ieslodzījuma vietās (Jelgavas cietumā un Brasas cietumā) ieviesta datorprasmes programma. Programmas apguvē iesaistīti 12 notiesātie. Kopumā 2017. gadā ieslodzījuma vietās īstenoti 5 darba prasmju attīstības pasākumi, kuros iesaistīti 80 ieslodzītie.

Projekta darbības Nr. 4. “Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem” ietvaros, sadarbībā ar VPD, 23. novembrī notika konference par starpinstitucionālās sadarbības modeļa (MAPPA) īstenošanu Latvijā "Dzimumnoziegums ģimenē un MĒS". Konferencē piedalījās 180 dalībnieki, tajā skaitā VPD un IeVP darbinieki, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, tiesneši, Valsts policijas eksperti un starptautiski eksperti no Islandes.

Šīs darbības ietvaros gada beigās, sadarbībā ar VPD, Starpinstitucionālās sadarbības grupā risināti divi bijušo ieslodzīto gadījumi.

Projekta darbības Nr. 5. “Brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā” ietvaros kopīgi ar VPD veikta brīvprātīgo piesaistīšana, intervēšana un atlase, kā arī organizētas 2 dienu ilgas brīvprātīgo apmācības. 2017. gada laikā apmācīti 38 brīvprātīgie, tajā skaitā arī 6 brīvprātīgie darbam ar bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.

Projekta apakšdarbības Nr. 5.1. ietvaros izsludināts un noslēdzies iepirkums "Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē" (identifikācijas Nr. IeVP2017/117/ESF). Notiek pretendentu vērtēšana.

Apakšdarbības Nr. 5.4. “Līdzgaitnieku atlases sistēmas izveide, tai skaitā līdzgaitnieku apmācības un līdzgaitnieku darba koordinēšana” ietvaros 4. ceturksnī, sadarbībā ar IeVP un VPD ekspertiem, apmācīti 16 līdzgaitnieki. Kopumā projekta pirmā darbības gada laikā pamācīti 47 līdzgaitnieki.

Plānojot projekta atbalsta pasākumus bijušo ieslodzīto ģimenēm (darbība Nr.6.), organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Somiju un Zviedriju ar mērķi apzināt valsts sektora sadarbību ar nevalstisko sektoru atbalsta pasākumu sniegšanā ieslodzīto ģimenēm. Apkopta Latvijas NVO un ārvalstu pieredze, izveidota darba grupa speciālistu (tai skaitā psihoterapeita) konsultāciju nodrošināšanai notiesāto ģimenēm, lai uzturētu un veicinātu bijušo ieslodzīto ģimenes saites.

Projekta darbības Nr. 7. “Pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai” ietvaros aizvadītajā ceturksnī notikuši pieci ģimenes dienu pasākumi Olaines cietuma Atkarīgo centrā, Liepājas cietumā, Brasas cietumā un Rīgas Centrālcietumā. Kopumā 2017. gada laikā Latvijas ieslodzījuma vietās organizēti 15 ģimenes dienu pasākumi.