Resocializācijas programmu bloks

 

Ar mērķi izstrādāt vienotu resocializācijas un programmu izstrādāšanas un īstenošanas standartu, 2017. gada pirmajā ceturksnī, sadarbībā ar risku un vajadzību novērtēšanas bloku, Projekta darbības Nr. 1 “Resocializācijas programmu pilnveidošana” ietvaros veikta informācijas ievākšana un darbības lauka priekšizpēte. Tās rezultātā sagatavots priekšizpētes ziņojums, kurā apkopota un strukturēta informācija par esošajām resocializācijas programmām un to īstenošanu brīvības atņemšanas iestādēs no 2013. līdz 2016. gadam, kā arī informācija par risku un vajadzību novērtēšanas (RVN) normatīvajiem aktiem un īstenošanu ieslodzījuma vietās no 2012. līdz 2016. gadam.

Tāpat 2017. gada februārī un martā veikta ar resocializācijas programmu īstenošanu saistītā IeVP personāla intervēšana visos 10 Latvijas cietumos. Līdz maijam plānota informācijas apkopošana un ziņojuma sagatavošana, kurā tiks iekļautas rekomendācijas resocializācijas programmu un to ieviešanas sistēmas pilnveidošanai.

Projekta apakšdarbības Nr.1.4. “Esošo programmu kvalitātes pārbaude” ietvaros 2017. martā veikta divu IeVP esošo resocializācijas programmu pārbaude, ar mērķi pilnveidot un nodrošināt to precīzāku iedarbošanos uz noziedzīgās uzvedības risku novēršanu.

Aktualitātes Risku un vajadzību novērtēšanas blokā

2017. gada februārī un martā Projekta darbības Nr.2. “Riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide (validitātes izpēte un pilnveide) un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste” ietvaros intervēti visu 10 Latvijas ieslodzījuma vietu darbinieki, kas profesionālajā darbībā pielieto RVN metodi. Šī gada maijā plānots pabeigt informācijas apkopošanu un sagatavot pētījuma ziņojumu par RVN saturu un pielietošanu Latvijas ieslodzījuma vietās.

Aktualitātes Mācību sistēmas pilnveidošanas blokā

Projekta darbība Nr. 4. Mācību sistēmas pilnveide

Apakšdarbība Nr.4.1. Jaunu mācību programmu izstrāde ieslodzījuma vietu darbiniekiem

Lai stiprinātu Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra kapacitāti, pilnveidotu apmācību sistēmu, kā arī izstrādātu jaunas mācību programmas ieslodzījuma vietu un Valsts probācijas dienesta (VPD) darbiniekiem, apkopota informācija par:

• specializētu mācību tematu nepieciešamību;

• izstrādātas tehniskās specifikācijas IeVP darbinieku mācību programmu pētījumu vajadzībām, ekspertu piesaistei mācību organizēšanai, kā arī mācību programmu izveidei IeVP Mācību centra darbinieku un prakšu vadītāju profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei.

Uzsākta sadarbība ar VPD nozares ekspertiem, tās ietvaros darba grupā notiek diskusijas par mācību programmas aktualizāciju VPD darbiniekiem, kā arī IeVP un VPD kopīgu apmācību tēmu izstrādi.

Apakšdarbība Nr. 4.2. Darbinieku testēšanas metožu un psihometrijas testu ieviešana un profesionālās kapacitātes stiprināšana

Aktualizējot darbinieku profesionālās noturības, darba vides stresa faktoru samazināšanas un novēršanas problēmas, pamatojoties uz diskusijām informatīvajos pasākumos ieslodzījuma vietās, 2017. gada pirmajā ceturksnī ir notikusi:

• izpēte par tēmu identificēšanu resocializācijas darbinieku iegūto zināšanu nostiprināšanas pasākumiem;

•  izpēte par mācību tēmu identificēšanu kapelānu mācībām;

• tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumiem par IeVP resocializācijas darbinieku, tai skaitā psihologu, kapelānu, sociālo darbinieku individuālajām un grupu supervīzijām, personāla psihologu un psihoterapeitu konsultācijām.

Apakšdarbība Nr. 4.3. Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla – ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku – apmācības un vispārējās ikgadējās apmācības pašvaldību, biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju darbiniekiem. Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācijas un ieslodzījuma vietu visu līmeņu vadītāju zināšanu un kompetenču pilnveidei darbā ar esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, izstrādāta tehniskā specifikācija personāla angļu valodas apmācību organizēšanai. Projekta ietvaros paredzētas 70 darbinieku apmācības.

Uzsākta sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savienību, kā arī apkopota informācija pasākumu organizēšanai pašvaldību darbiniekiem 2017. gada, ar mērķi apmācīt par kriminālsodu izpildes specifiku.

Aktualitātes Informatīvo un labās prakses popularizēšanas pasākumu jomā

Lai mainītu sabiedrības stereotipus par bijušajiem ieslodzītajiem, veicinātu pašu ieslodzīto vēlmi būt atvērtiem dažādām aktivitātēm, Projekta aktivitātes Nr. 6 “Informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšana par bijušajiem ieslodzītajiem” ietvaros uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes iepirkumiem par sabiedrības stereotipu pētījumiem un labās prakses popularizēšanas pasākumu organizēšanu.