Resocializācijas programmu bloks

 

2017. gada otrajā ceturksnī Projekta darbības Nr. 1 “Resocializācijas programmu pilnveidošana” ietvaros notikusi lauka pētījuma ziņojuma “Ieslodzījuma vietu pārvaldes resocializācijas programmu validitātes izpēte, trūkstošo resocializācijas programmu izpēte un resocializācijas procesa efektivitātes izpēte” prezentēšana IeVP vadītājai Ilonai Spurei un IeVP resocializācijas daļas personālam.

Tāpat notikusi IeVP iestāžu Resocializācijas daļu darbinieku un bloka tikšanās, kurā pārrunāti šī paša lauka pētījuma rezultāti un 47 Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) darbinieki informēti par aktualitātēm un plāniem resocializācijas programmu jomā.

Projekta apakšdarbības Nr.1.4. “Esošo programmu kvalitātes pārbaude” ietvaros turpinās darbs pie esošo IeVP resocializācijas programmu pārbaudes pēc kriminogēnas vajadzības faktora, tai skaitā iegūta un apkopota informācija par EQUIP un Cognitive skills programmu. Uzsākts darbs korekcijas programmu izvērtēšanas instrumenta izveides un programmu satura atbilstības efektīvas programmas standartiem izvērtēšana.

Turpinās VPD dzimumnoziedznieku programmu vadītāju intervēšana (intervēti 16 programmu vadītāji) ar mērķi izpētīt un pilnveidot esošās Valsts probācijas dienesta (VPD) resocializācijas programmas.

Projekta apakšdarbība Nr. 1.5. “Trūkstošo resocializācijas programmu pielāgošana vai izstrāde” ietvaros aizvadītajā laika posmā notikusi tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Latvijas Bērnu fonds, Sociālo pakalpojumu aģentūra un krīzes centrs “Māras centrs”. Vizīšu laikā iegūta informācija par iestāžu rīcībā esošajām specializētajām resocializācijas programmām un iespējām tās izmantot projekta aktivitāšu īstenošanai.

Šajā laika posmā blokā darbu uzsācis vēl viens vadošais pētnieks.

Aktualitātes Risku un vajadzību novērtēšanas blokā

2017. gada 3. ceturksnī Projekta darbības Nr.2. “Riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide (validitātes izpēte un pilnveide) un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste” ietvaros uzsākta RVN datu iegūšana no ieslodzījuma vietām par 2012. un 2013. gadu, kā arī turpinās 2014. līdz 2016. gada RVN datu iegūšana. Paralēli notiek darbs pie datu kārtošanas un dublēšanas elektroniskai uzglabāšanai.

Ir pabeigts risku un vajadzību novērtēšanas lauka pētījums, kā arī turpinās darbs pie RVN satura validitātes pētījuma. Uzsākts darbs pie RVN recidīva pētījumu plāna izstrādes IeVP.

Uzsākta datu ievākšana pētījumam par VPD RVN instrumentiem un to pilnveidošanu.

Uzsākt pētījumu par STATIC un STABLE instrumentu adaptāciju LR ieslodzījuma vietās un par papildus iekļaujamo informāciju pētījumam par papildus nepieciešamajiem un trūkstošajiem RVN instrumentiem IeVP.

Aktualitātes Mācību sistēmas pilnveidošanas blokā

Projekta darbība Nr. 4. Mācību sistēmas pilnveide

Notiek darbs pie iepirkuma "Par ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku mācību programmu vajadzībām atbilstoši iestādē nodarbināto profesijām un tajā nepieciešamo zināšanu – iemaņu apjomam un esošajām profesijām un specializāciju daudzumam" vērtēšanas.

Vietējo lektoru piesaistei specializētu apmācību kursu vadīšanai IeVP darbiniekiem, iepirkumu rezultātā noslēgti divi līgumi par sešu divu dienu semināru vadīšanu, kā arī trīs līgumi par semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumiem.

Tāpat 3. ceturksnī organizēti trīs divu dienu semināri, kuros piedalījušies kopumā 90 dalībnieki - IeVP Mācību centra darbinieki/lektori un prakšu vadītāji.

Semināru apmācību tēmas:

1. Jaukto mācīšanās metožu ieviešana apmācību procesā;

2. Modernu pieaugušo apmācības metožu ieviešana;

3. Lietišķā etiķete un profesionālā ētika.

Izsludinātas sekojošas cenu aptaujas:

1. "Ielodzījuma vietu pārvaldes esošās personāla izglītības programmas "Ieslodzījuma vietu apsardze" pilnveide";

2. "VPD probācijas darbinieku mācību programmas "Probācijas darbinieka profesionālās pilnveides programma" satura aktualizācija".

Projekta apakšdarbības Nr. 4.2. “Darbinieku testēšanas metožu un psihometrijas testu ieviešana un profesionālās kapacitātes stiprināšana ietvaros” organizēti vairāki divu dienu semināri "Darbs ar personām ar garīgās veselības traucējumiem” (grupu supervīzijas) IeVP darbiniekiem, kas iesaistīti resocializācijas pasākumos. Semināros kopumā piedalījušies 72 dalībnieki. Tāpat IeVP kapelāniem organizēts seminārs „Dzīvesstāsti (naratīvs) kā sociāli vēstījumi”. Semināru un telpu nodrošināšanai noslēgti līgumi par lektoru un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumiem.

VPD darbinieku profesionālās pilnveides konsultāciju sniegšanai 2017. gadā, organizēta cenu aptaujas „Konsultācijas profesionālajā pilnveidē” un "Koučinga pakalpojumi''.

Apakšdarbības Nr. 4.3. “Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla – ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku – apmācības un vispārējās ikgadējās apmācības pašvaldību, biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju darbiniekiem” ietvaros procesā ir angļu valodas apmācību organizēšanas iepirkuma vērtēšana IeVP administrācijas un ieslodzījuma vietu visu līmeņu vadītāju zināšanu un kompetenču pilnveidei darbā ar esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem.

Daugavpilī un Liepājā notikuši divi reģionālie semināri/apmācības Latvijas pašvaldību darbiniekiem, par kriminālsodu izpildes specifiku. Semināru organizēšanas nodrošināšanai, noslēgts pakalpojumu līgums par viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumiem (ēdināšanas pakalpojumi, telpu īre, naktsmītnes).

Kopīgu VPD un IeVP apmācību sistēmas modeļu izstrādei veikta informācijas apkopošana, kā arī, par mācību projekta saturu, notikušas konsultācijas ar Čehijas probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieku mācību centra speciālistiem.

Apkopota nepieciešamā informācija jaunuzņemto ieslodzījuma vietu darbinieku rokasgrāmatas izstrādei, kā arī izveidota IeVP ekspertu darba grupa rokasgrāmatas izstrādei.

Aktualitātes Personāla attīstības blokā

Projekta apakšdarbības Nr. 4.2. “Darbinieku testēšanas metožu un psihometrijas testu ieviešana un profesionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros uzsākta pretendentu iesniegto pieteikumu vērtēšana iepirkumā “Pētījums par IeVP un VPD darbinieku profesionālajām kompetencēm”.

Apakšdarbības Nr. 4.2.2. “Personāla vadības funkciju audits IeVP un personāla procesu pilnveide atbilstoši reāli veicamajiem pienākumiem un atbilstoši ISO:9001 un valsts pārvaldes izvirzītām prasībām” īstenošanai veikta priekšizpēte/sagatavota un IeVP novadīta aptauja “Darba vides faktoru analīze”, tādejādi iegūstot būtiskus datus par IeVP darbinieku apmierinātību ar personāla funkciju pārvaldības jomām organizācijā.

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, sagatavota prezentācija un plānotas 2 diskusijas par aptaujas rezultātiem.

Aktualitātes Informatīvo un labās prakses popularizēšanas pasākumu jomā

Lai mainītu sabiedrības stereotipus par bijušajiem ieslodzītajiem, veicinātu pašu ieslodzīto vēlmi būt atvērtiem dažādām aktivitātēm, Projekta aktivitātes Nr. 6 “Informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšana par bijušajiem ieslodzītajiem” notiek darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes iepirkumiem par sabiedrības stereotipu pētījumiem un labās prakses popularizēšanas pasākumu organizēšanu.

Uzsākt darbu pie ikgadējās korekcijas dienestu konferences organizēšanas 2017. gada 4.ceturksnī. Konferences vajadzībām noslēgts līgums par lektora pakalpojumiem un sagatavoti grozījumi konferences dalībnieku ceļa izdevumu atmaksai no Projekta budžeta.

Tā kā bez rezultātiem noslēgušies konferences telpu un reprezentācijas materiālu iepirkumi, uzsākts darbs pie cenu aptauju dokumentācijas sagatavošanas.