Resocializācijas programmu bloks

 

2017. gada otrajā ceturksnī Projekta darbības Nr. 1 “Resocializācijas programmu pilnveidošana” ietvaros veikta informācijas meklēšana par ārvalstu resocializācijas programmu standartiem, kā arī NVO īstenoto programmu kvalitātes kritēriju apkopojums (tai skaitā intervijas Liepājas un Valmieras cietumā martā).

Tāpat notikušas tikšanās un darba grupas ar ieslodzījuma vietu resocializācijas daļu pārstāvjiem un VPD darbiniekiem, nolūkā izstrādāt resocializācijas programmu rokasgrāmatas IeVP un VPD darbiniekiem, kas izstrādā un īsteno resocializācijas programmas. Bloka pētnieki, sadarbībā ar RVN bloka pētniekiem, sagatavoja un novadīja prezentācijas par RVN teorētisko modeli, konceptu, resocializācijas specifiskiem mērķiem un no tiem izrietošajām intervencēm (tai skaitā resocializācijas programmām) un to saistību ar notiesāto vajadzībām.

Veiktas VPD programmu licencēšanas komisijas locekļu intervijas, tiek izstrādāts pētījuma ziņojums.

Projekta apakšdarbības Nr.1.4. “Esošo programmu kvalitātes pārbaude” ietvaros turpinās darbs programmu kvalitātes izpētē, tai skaitā ir izveidots korekcijas programmu izvērtēšanas instruments, kurš tiks izmantots IeVP un VPD programmu izvērtēšanā. Šīs pašas apakšdarbības ietvaros izveidota darba grupa “Motivācijas programmas” pilnveidošanai. Grupā piedalās IeVP pārstāvji, kā arī bloka vadošā pētniece un 2 pētnieces.

Tāpat izstrādāts lauka pētījuma ziņojums VPD esošo resocializācijas programmu validitātes izpētei un programmu pilnveidošanai.

Turpinās programmu validitātes izpēte. Turpinās lauka pētījums atkārtotai IeVP pilnveidoto un jauno resocializācijas programmu efektivitātes izvērtēšanai un pilnveidošanai, kā arī elektroniskās datu uzskaites sistēmas sadaļu un satura izstrāde.

Sagatavotas un aprobēšanai ieslodzījuma vietām ieviesta sekojoša dokumentācija:

- notiesātā dalības resocializācijas programmas nodarbībā raksturojums;

- notiesātā apmierinātības ar dalību programmā aptauja;

- atzinums par notiesātā dalību programmā.

Izstrādāti priekšlikumi IIS sistēmas struktūras un satura pilnveidošanai un tehniskā specifikācija resocializācijas vadības modulim.

Resocializācijas programmu īstenošanas kārtības izstrādes darba grupa tiks uzsākta saskaņā ar IeVP darba plānu – 2. pusgadā.

Projekta apakšdarbība Nr. 1.5. “Trūkstošo resocializācijas programmu pielāgošana vai izstrāde” ietvaros aizvadītajā laika posmā notikusi statistiskas datu analīze par vardarbīgiem likumpārkāpumiem un notiesāto personu kohortu ieslodzījuma vietās Latvijā (situācijas analīze uz 2018.g. sākumu). Kā arī statistikas datu analīze par notiesāto personu par vardarbīgiem likumpārkāpumiem skaitu 2015.-2016. gadā (attiecas arī uz apakšdarbībām Nr.1.4.3. un 1.4.4.).Veikta zinātniskās literatūras analīze par Vardarbības samazināšanas programmas (Violence Reduction Programe) efektivitāti un šīs programmas pārņemšanas nosacījumiem (saistīta ar apakšdarbību Nr. 1.5.3.).

Uzsākta starpziņojuma sagatavošana par senioru un vecāku prasmju programmām. Šis ziņojums tiks izmantots iepirkuma izstrādei programmu izstrādes un īstenošanas iegādei.

Aktualitātes Risku un vajadzību novērtēšanas blokā

2018. gada 1. ceturksnī Projekta darbības Nr.2. “Riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide (validitātes izpēte un pilnveide) un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste” ietvaros no visām ieslodzījuma vietām turpinās informācijas ievākšana par ieslodzīto resocializācijas lietām un šo datu ievade elektroniskā formā.

Īstenota bloka vadītāja Anvara Zavacka kā STATIC-99R instrumenta trenera resertifikācija. Turpinās darbs pie STABLE-2007 un STATIC-99R kodēšanas noteikumu pilnveidošanas. Notiek datu manuālā korekcija, tiek novērstas atrastās nepilnības. No sodu reģistra tiek izgūti recidīva dati.

Pētījumā par papildus nepieciešamajiem RVN instrumentiem IeVP un trūkstošo RVN instrumentu izstrādi vai iegūšanu (apakšdarbība Nr. 2.3.) ir sagatavoti IeVP darbinieku STATIC-99R apmācību materiāli, uzsāktas IeVP darbinieku apmācības par STATIC99R instrumentu (mācības vada bloka vadītājs – Anvars Zavackis) un notiek STATIC99R materiālu sagatavošana to ieviešanai IeVP.

Aktualitātes Mācību sistēmas pilnveidošanas blokā

Projekta darbība Nr. 4. Mācību sistēmas pilnveide

Saskaņā ar iepirkumu "Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana" (identifikācijas Nr. IeVP 2018/11/ESF) turpinās darbs pie IeVP darbinieku mācību vajadzību izpētes (Apakšdarbība Nr. 4.1.1.). 2018. gada 1.ceturksnī organizētas tikšanās ar pakalpojuma sniedzējiem un iesniegti trīs nodevumi.

Apakšdarbības Nr. 4.1.6. ietvaros, sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju (augstāk minētais iepirkums), turpinās darbs pie programmas pilnveides. Saskaņā ar noslēgto līgumu organizēta fokusgrupa, kā arī sanāksmes ar IeVP amatpersonām un projekta darbiniekiem. Iesniegti sekojoši pētījuma nodevumi:

- par ārvalstu labo praksi;

- par programmā iekļaujamajām tēmām modulārajā pieejā.

Projekta apakšdarbības Nr. 4.2. “Darbinieku testēšanas metožu un psihometrijas testu ieviešana un profesionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros noslēgtie līgumi:

- "Lektoru pakalpojumi" ( Nr.1/23/2018/49 un Nr.1/23/2018/54);

- ''Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)'' ( Nr.1/22/2018/29 un Nr.1/23/2018/32);

- "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)" (Nr.1/23/2018/44, Nr.1/23/2018/39 un Nr.1/23/2018/55).

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ieslodzījuma vietu resocializācijas daļu vecākajiem inspektoriem notikusi pirmā supervīziju grupa ar 11 dalībnieku iesaistīšanos. Tāpat novadītas divas supervīziju grupas (kopējais dalībnieku skaits - 14) ieslodzījuma vietu psihologiem. Arī 16 ieslodzījuma vietu kapelāni šī gada 1. ceturksnī saņēmuši supervīzijas. Uz individuālām supervīzijas sesijām 1. ceturksnī nedz VPD, nedz arī IeVP darbinieki nav pieteikušies. 2018. gada 2. ceturksnī tiks uzsāktas IeVP sociālo darbinieku grupu supervīzijas.

Pārskata periodā 2 VPD un IeVP nodarbinātie piedalījušies sešās individuālās monitoringa (koučinga) sesijās. Tāpat notikušas 4 komandas koučinga sesijas 8 IeVP nodarbinātajiem un 2 komandas koučinga sesijas 10 VPD nodarbinātajiem.

Apakšdarbības Nr. 4.3. “Darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla – ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku – apmācības un vispārējās ikgadējās apmācības pašvaldību, biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju darbiniekiem” ietvaros noslēgts līgums par angļu valodas apmācību organizēšanu (Nr.1/23/2018/18). Uzsāktas angļu valodas mācības grupās (20 dalībnieki) un individuāli (10 dalībnieki). Pārējie plānotie semināri IeVP centrālā aparāta un ieslodzījuma vietu visu līmeņu vadītājiem 4.3.1. apakšdarbības ietvaros tiks organizēti 2. un 3.ceturksnī.

Apakašdarbības 4.3.3. ietvaros organizēti četri vienas dienas semināri VPD darbiniekiem "Mācības par jauno RVN instrumentu dzimumnoziedzniekiem", kuros kopumā piedalījušies 59 darbinieki.

Apakšdarbības 4.4.1. ietvaros notikušas trīs sanāksmes saistībā ar kopīgas IeVP un VPD apmācību sistēmas modeļu izstrādi un divas sanāksmes ar VPD pārstāvi par eizglītības vides MOODLE pilnveidi VPD.

Turpinās darbs pie jaunuzņemto ieslodzījuma vietu darbinieku rokasgrāmatas izstrādes. Notikušas tikšanās ar IeVP Centrālā aparāta ekspertiem un Mācību centra vadību.

Aktualitātes Personāla attīstības blokā

Projekta apakšdarbības Nr. 4.2. “Darbinieku testēšanas metožu un psihometrijas testu ieviešana un profesionālās kapacitātes stiprināšana” iepirkuma “Pētījums par IeVP un VPD darbinieku profesionālajām kompetencēm” ietvaros notiek pētījums.

Apakšdarbības Nr. 4.2.2. “Personāla vadības funkciju audits IeVP un personāla procesu pilnveide atbilstoši reāli veicamajiem pienākumiem un atbilstoši ISO:9001 un valsts pārvaldes izvirzītām prasībām” īstenošanai sagatavota iepirkuma “Personāla vadības funkciju audits un personāla procesu pilnveide” tehniskā specifikācija un iepirkuma nolikums. Nolikumu plānots apstiprināt aprīļa Iepirkumu komisijas sēdē.

Aktualitātes Informatīvo un labās prakses popularizēšanas pasākumu jomā

Projekta darbības Nr. 5. “Integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai” ietvaros, sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 1.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai”, 2018. gada 27. martā organizēta ekspertu diskusija “Kādi šķēršli bijušo ieslodzīto integrācijai darba tirgū?” ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Resocializācijas daļas, ieslodzījuma vietu, darba devēju, izglītības iestāžu, Nodarbinātības balsts aģentūras un Tieslietu ministrijas ekspertu dalību. Tieslietu ministrijai sagatavoti priekšlikumi pārskatīt projekta budžetu un piešķirt finansējumu darbības kvalitatīvai īstenošanai turpmākos gadus.

Lai mainītu sabiedrības stereotipus par bijušajiem ieslodzītajiem Projekta aktivitātes Nr. 6 “Informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšana par bijušajiem ieslodzītajiem” ietvaros notiek darbs pie tehniskās specifikācijas iepirkumam “Pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem, tajā skaitā komunikācijas stratēģijas un pasākuma plāna izstrāde informatīvo pasākumu organizēšanai”. Iepirkums tiks izsludināts Projekta apakšdarbības 6.2. ietvaros maija mēnesī.

Apakšdarbības Nr. 6.1. “Ikgadējas konferences rīkošana” ietvaros izsākts darbs pie 2018. gada IeVP un VPD vadītāju konferences rīkošanas. Konference plānota 6. decembrī. Tajā piedalīsies ārzemju viesi. Kopējais plānotais dalībnieku skaits līdz 210 personām. Noslēdzies iepirkums “Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/35/ESF), notiek pretendentu vērtēšana.

Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi

2018. gada 1. ceturkšņa laikā ar SIA “LGV” noslēgtā līguma "Poligrāfijas materiālu iegāde un apdruka ar piegādi” “Informācijas materiālu iespiešana ar piegādi” (Nr. 1/23/2018/5/ESF) ietvaros iegādāti un izvietoti informatīvie plakāti (roll - up stendi 200x85 cm) ar informāciju par projektu norisi IeVP administrācijā, 10 ieslodzījuma vietās, VPD administrācijā un VPD 28 teritoriālajās struktūrvienībās.