Resocializācijas programmu bloks

 

Projekta apakšdarbības Nr.1.4. “Esošo programmu kvalitātes pārbaude” ietvaros turpinās darbs programmu kvalitātes izpētē, tai skaitā ir izveidots korekcijas programmu izvērtēšanas instruments, kurš tiks izmantots IeVP un VPD programmu izvērtēšanā. Šīs pašas apakšdarbības ietvaros izveidota darba grupa “Motivācijas programmas” pilnveidošanai. Grupā piedalās IeVP pārstāvji, kā arī bloka vadošā pētniece un 2 pētnieces.

Turpinās lauka pētījums atkārtotai IeVP pilnveidoto un jauno resocializācijas programmu efektivitātes izvērtēšanai un pilnveidošanai, kā arī elektroniskās datu uzskaites sistēmas sadaļu un satura izstrāde.

Izstrādāti priekšlikumi IIS sistēmas struktūras un satura pilnveidošanai un tehniskā specifikācija resocializācijas vadības modulim. Uzsākts darbs pie resocializācijas programmu īstenošanas kārtības izstrādes ieslodzījuma vietās.

Projekta apakšdarbība Nr. 1.5. “Trūkstošo resocializācijas programmu pielāgošana vai izstrāde” ietvaros aizvadītajā laika posmā notikusi statistiskas datu analīze par vardarbīgiem likumpārkāpumiem un notiesāto personu kohortu ieslodzījuma vietās Latvijā (situācijas analīze uz 2018.g. sākumu). Kā arī statistikas datu analīze par notiesāto personu par vardarbīgiem likumpārkāpumiem skaitu 2015.-2016. gadā (attiecas arī uz apakšdarbībām Nr.1.4.3. un 1.4.4.).Veikta zinātniskās literatūras analīze par Vardarbības samazināšanas programmas (Violence Reduction Programe) efektivitāti un šīs programmas pārņemšanas nosacījumiem (saistīta ar apakšdarbību Nr. 1.5.3.).

Sagatavots pētījums par senioru, vecāku prasmju un no vardarbības cietušo notiesāto resocializācijas programmu vajadzībām. Šis ziņojums tiks izmantots iepirkuma izstrādei programmu izstrādes un īstenošanas iegādei.

Aktualitātes Risku un vajadzību novērtēšanas blokā

2018. gadā Projekta darbības Nr.2. “Riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveide (validitātes izpēte un pilnveide) un jaunu specializētu riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu piesaiste” ietvaros no visām ieslodzījuma vietām turpinās informācijas ievākšana par ieslodzīto resocializācijas lietām un šo datu ievade elektroniskā formā.

Īstenota bloka vadītāja Anvara Zavacka kā STATIC-99R instrumenta trenera resertifikācija. Turpinās darbs pie STABLE-2007 un STATIC-99R kodēšanas noteikumu pilnveidošanas. Notiek datu manuālā korekcija, tiek novērstas atrastās nepilnības. No sodu reģistra tiek izgūti recidīva dati.

Pētījumā par papildus nepieciešamajiem RVN instrumentiem IeVP un trūkstošo RVN instrumentu izstrādi vai iegūšanu (apakšdarbība Nr. 2.3.) ir sagatavoti IeVP darbinieku STATIC-99R apmācību materiāli, un novadītas IeVP darbinieku apmācības par STATIC-99R instrumentu (mācības vada bloka vadītājs – Anvars Zavackis) un notiek STATIC-99R materiālu sagatavošana to ieviešanai IeVP.

Aktualitātes Mācību sistēmas pilnveidošanas blokā

Projekta darbība Nr. 4. Mācību sistēmas pilnveide

Projekta apakšdarbības Nr. 4.2. “Darbinieku testēšanas metožu un psihometrijas testu ieviešana un profesionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros Ieslodzījuma vietu darbiniekiem, kas iesaistīti resocializācijas pasākumos, kopumā notikušas 24 supervīzijas, cietumu psihologiem – 46 superrvīzijas, kapelāniem – 17 supervīzijas, sociālajiem darbiniekiem darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs – 24 supervīzijas. Savukārt supervīzijas Ieslodzījuma vietu un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem grupās organizētas 162 reizes, individuāli – 208 reizes.

Atsevišķi Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, kas strādā ar dzimumnoziedzniekiem profesionālās noturības stiprināšanai projekta ietvaros organizētas kopumā 79 psihoterapeita konsultācijas un grupas supervīzijas.

Ieslodzījuma vietu personālam projekta aktivitātes Nr. 4.3. ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvaldes personālam organizētas 30 apmācības (angļu valoda un līderisms). Tāpat notikusi 41 apmācība par jaunākajiem risku un vajadzību izvērtēšanas instrumentiem.

Notikušas piecas reģionālās apmācības darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistīto pašvaldību sociālo dienestu personālam.

Aktualitātes Personāla attīstības blokā

Projekta apakšdarbības Nr. 4.2. “Darbinieku testēšanas metožu un psihometrijas testu ieviešana un profesionālās kapacitātes stiprināšana” otrajā ceturksnī veikts pētījums par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto amatu kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām. Pētījuma autors: SIA Ķemers Business and Law Company. Pētījuma gala ziņojums ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļa vietnes sadaļā “Pētījumi”.

Apakšdarbības Nr. 4.2.2. “Personāla vadības funkciju audits IeVP un personāla procesu pilnveide atbilstoši reāli veicamajiem pienākumiem un atbilstoši ISO:9001 un valsts pārvaldes izvirzītām prasībām” īstenošanai trešajā ceturksnī veikts pētījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes pētījums “Personāla vadības funkciju audits un personāla procesu pilnveide”. Pētījuma autors: SIA Ķemers Business and Law Company. Pētījuma gala ziņojums ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļa vietnes sadaļā “Pētījumi”.

Aktualitātes Informatīvo un labās prakses popularizēšanas pasākumu jomā

Projekta darbības Nr. 5. “Integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu izstrāde ieslodzītajiem, kā arī pasākumu izstrāde ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai” ietvaros, sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 1.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai”, 2018. gada 27. martā organizēta ekspertu diskusija “Kādi šķēršli bijušo ieslodzīto integrācijai darba tirgū?” ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Resocializācijas daļas, ieslodzījuma vietu, darba devēju, izglītības iestāžu, Nodarbinātības balsts aģentūras un Tieslietu ministrijas ekspertu dalību. Tieslietu ministrijai sagatavoti priekšlikumi pārskatīt projekta budžetu un piešķirt finansējumu darbības kvalitatīvai īstenošanai turpmākos gadus.

Apakšdarbības Nr. 6.1. “Ikgadējas konferences rīkošana” ietvaros 2018. gada 6. decembrī organizēta konference “Misija - personāls” Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta vadības personālam, lai informētu vadītājus par ESF projekta aktualitātēm mācību sistēmas un personāla pilnveides jomā. Konferencē starptautiskajā pieredzē dalījās Čehijas, Norvēģijas un Īrijas pārstāvji.

Lai mainītu sabiedrības stereotipus par bijušajiem ieslodzītajiem Projekta aktivitātes Nr. 6 “Informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi stereotipu mainīšana par bijušajiem ieslodzītajiem” ietvaros, sadarbībār ar SIA Comperio un nodibinājumu Baltic Institute of Social Sciences 2018. gada oktobrī izstrādāts sabiedriskās domas pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem. Pētījums prezentēts Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta, kā arī Tieslietu ministrijas darbiniekiem ikgadējā ESF projekta konferencē (darbība Nr. 6.1.) 2018. gada 6. decembrī “Misija - personāls”. Uzsākts darbs pie komunikācijas stratēģijas sabiedrības un darba devēju aizspriedumu mazināšanai par bijušajiem ieslodzītajiem 2019.–2022. gadam. Komunikācijas stratēģiju plānots pabeigt 2019. gada februārī.

Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi

2018. gada laikā nodrošināta Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta (ID Nr. 9.1.3.0/16/I/001) “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” plašsaziņas līdzekļos, kā arī, sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 1.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai” organizēti pasākumi darbinieku informēšanai par projekta aktualitātēm, kā arī publiskie pasākumi sabiedrības informēšanai par projekta mērķiem un rezultātiem.