2022. gada beigās tika veikts pētījums, kurā tika aptaujāti Valsts Probācijas Dienesta (turpmāk - VPD) nodarbinātie par viņu priekšstatiem saistībā ar darbu ar probācijas klientiem un VPD sasniedzamajiem rezultātiem.  

Pētījumā tika izvirzīti vairāki mērķi:  

  • raksturot VPD nodarbināto priekšstatus par darbu ar klientiem, sasniedzamajiem rezultātiem un VPD esošo pieeju darbā ar klientiem;
  • salīdzināt nodarbināto, kuri strādā ar klientiem un to, kuri nestrādā ar klientiem priekšstatus;
  • noskaidrot, kādi demogrāfiskie mainīgie saistās ar soda vai rehabilitācijas orientācijām. 

No zinātniskās literatūras pārskata tika izdalītas divas galvenās dimensijas, kas raksturo priekšstatus par probācijas darbu – orientācija uz rehabilitācija un orientācija uz sodu. Pētījuma ietvaros tika mērīts, cik lielā mērā dažādu VPD nodarbināto grupu pārstāvji saredz darbu ar klientiem, sasniedzamo rezultātu un esošo VPD pieeju -kā vairāk uz sodu, vai rehabilitāciju orientētu. Pētījumā piedalījās 193 VPD nodarbinātie, tika salīdzināti dati par nodarbinātajiem, kuri ikdienā strādā ar klientiem (piem., probācijas speciālisti) un tiem, kuri ikdienā ar klientiem nestrādā (piem., centrāalajā aparātā nodarbinātie). 

Pētījumā tika secināts, ka kopumā VPD nodarbināto priekšstati par darbu ar klientiem, vēlamo sasniedzamo rezultātu darbā ar klientiem un esošo VPD pieeju, ir vairāk orientēti uz rehabilitāciju nekā uz sodu. Tomēr, salīdzinot dažādas nodarbināto grupas savā starpā, varēja redzēt atšķirības tajā, cik izteikta ir šī orientācija uz rehabilitāciju. VPD nodarbinātie, kuri ikdienā nestrādā ar klientiem, biežāk nosliecās uz rehabilitācijas fokusu. Pētījums parādīja, ka tie nodarbinātie, kuriem ir ilgāks darba stāžs un tie nodarbinātie, kuri ikdienā iesaistīti vairāku funkciju īstenošanā uzrāda vairāk uz rehabilitāciju orientētus priekšstatus.