Kas ir Valsts probācijas dienests ?

Dienests nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

Dienesta mērķis ir izveidot sistēmu, kurā pastāv gan cietumsodi, gan sabiedrībā izciešamie sodi.

Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde. 2003. gada 18. decembrī Saeimā tika pieņemts "Valsts probācijas dienesta likums", kas stājās spēkā 2004. gada 1. janvārī. Dienesta darbību regulē 2005. gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1010 "Valsts probācijas dienesta nolikums".

Latvijas probācijas sistēma tiek veidota, pamatojoties uz citu valstu praksi un ekspertu ieteikumiem. Tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

Valsts probācijas dienesta izveide Latvijā ļauj uzlabot kriminālsodu piespriešanas un to izpildes efektivitāti.

Valsts probācijas dienesta funkcijas

Valsts probācijas dienesta kompetence paredz:

  • sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;
  • nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;
  • veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām;
  • pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; 
  • organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi;
  • organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi;
  • organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;
  • nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.