Valsts probācijas dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) kopējie izdevumi 2021.gadā paredzēti 9 383,4 tūkst. eiro apmērā.


Dienesta pamatdarbības budžets 2021.gadā tika palielināts par:

  • 26,6 tūkst. eiro – palielināti Preču un pakalpojumu izdevumi;
  • 92,5 tūkst. euro – palielināti Pamatkapitāla veidošanas izdevumi.

Dienesta pamatdarbības budžets 2021.gadā tika samazināts par:

  • 31,05 tūkst. eiro – samazināti Dienesta nodarbināto atlīdzības izdevumi ņemot vērā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes izmaiņas.

Valsts probācijas dienesta pamatbudžeta plānotie izdevumi 2021.gadā sastāda 9 383,4 tūkst. euro, t.sk.:

  • Dienesta darbinieku atlīdzībām plānotā summa ir 7 675,0 tūkst. euro,
  • preču un pakalpojumu iegādei – 1 599,9 tūkst. euro, 
  • maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās – 3,8 tūkst. euro,
  • pamatkapitāla veidošanai – 104,7 tūkst. eiro.

Valsts probācijas dienesta pamatbudžetā ir iekļauti gan izdevumi dienesta pamatdarbības nodrošināšanai, gan izdevumi, ko dienests veic saskaņā ar uzņemtajām starptautiskajām saistībām.

Valsts probācijas dienesta 2021.gada budžetā paredzēti resursi dalības maksas iemaksām Eiropas probācijas konfederācijai (CEP - Confederation of European Probation) 3,1 tūkst. eiro apmērā, kā arī organizācijā “Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice)” 0,7 tūkst. eiro apmērā.

Valsts probācijas dienesta 2021.gada budžeta apakšprogrammu tāmes:

https://www.kase.gov.lv/index.php/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames