1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ir attiecināms uz šādām mērķa grupām: 1)  esošajiem probācijas klientiem, kuriem ir piespriests kriminālsods – piespiedu darbs; 2) Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem; 3) darba devējiem, kas nodarbina probācijas klientus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz grozījumus, lai nodrošinātu iesaistīto institūciju informācijas sistēmu savienošanu vienotā e-lietas programmā. Tādejādi materiāli e-lietā tiks padarīti elektroniski pieejami procesā iesaistītajām iestādēm un privātpersonām e-pakalpojumu veidā, veicinot iestāžu sadarbību un mazinot birokrātisko slogu. 

 

Papildus noteikumu projekts paredz grozījumus, ka turpmāk probācijas klientiem, kuriem likumā noteiktā kārtībā Latvijas Republikas nebūs piešķirts personas kods, būs jānorāda jebkurš cits identifikators, lai nepārprotami varētu identificēt konkrēto probācijas klientu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanas noteikumu projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

1) Noteikumu projekts uz 4 lapām (datne:TMNot_170920_VPD_PD);

2) Anotācija uz 8 lapām (datne:  TManot_170920_VPD_PD)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 2. oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Valsts probācijas dienesta elektroniskā pasta adresi: pasts@vpd.gov.lv.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts probācijas dienesta Juridiskā departamenta juriskonsults Jānis Ielītis, tālr. 67021192, e-pasts: Janis.Ielitis@vpd.gov.lv.