Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektā "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 347 "Izlīguma procesa noteikumi"

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 347 "Izlīguma procesa noteikumi"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dienesta nodarbinātie, brīvprātīgā darba veicēji, izlīguma procesā iesaistītās puses, to likumiskie pārstāji, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu nodarbinātie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz grozījumus, nodrošinot informācijas apriti vienotā e-lietas koplietošanas risinājumu platformā.

 

Paredzēti arī grozījumi - precizējumi atbilstoši faktiskajai situācijai izlīguma procesa organizēšanā un vadīšanā, kā arī grozījumi izlīguma organizēšanas un vadīšanas procesa uzlabošanai, kā piemēram, izlīguma organizēšana un vadīšana ne tikai klātienē, bet arī izmantojot tiešsaistes komunikāciju tehnoloģijas, Dienesta nodarbināto (kuriem ir attiecīgās valodas zināšanas) piesaiste izlīguma procesa mutvārdu tulkošanai, ko neparedz spēkā esošais regulējums.

 

Noteikumu projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā, bet iespēja informēt par dokumenta pieejamību e-lietas koplietošanas risinājumu platformā, no tās ieviešanas dienas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanas noteikumu projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

1) Noteikumu projekts uz 3 lapām (datne:   TMNot_300721_izligums);

2) Anotācija uz 6 lapām (datne:  TMAnot_300721_izligums).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 25. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Valsts probācijas dienesta elektroniskā pasta adresi: Janis.Ielitis@vpd.gov.lv un pasts@vpd.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts probācijas dienesta Juridiskā departamenta juriskonsults Jānis Ielītis, tālr. 67021192, e-pasts: Janis.Ielitis@vpd.gov.lv.