Jaunumi
VPD, VP, IeVP, VBTAI vadītāji

2022. gadā visā Latvijā ir īstenotas 904 starpinstitūciju sadarbības sanāksmes, no kurām 326 notikušas par personām, kuras veikušas noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību,  130 par nepilngadīgām personām un 448 par citu kategoriju likumpārkāpējiem. 

Valsts probācijas dienests (VPD), Valsts policija (VP), Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbojas, organizējot starpinstitūciju sanāksmes, lai novērstu atkārtotu noziegumu izdarīšanu un rūpētos par cietušo interesēm. Sanāksmes tiek īstenotas uz starpresoru vienošanās pamata. Starpinstitūciju sadarbības sanāksmes ietvaros katra situācija tiek skatīta vairākos griezumos: darbs ar likumpārkāpēju, esošie un potenciālie cietušie, iesaistīto institūciju loma un atbildība, sabiedrības līdzatbildība. Iestāžu sadarbība nodrošina, ka vairāku institūciju veiktie pasākumi notiesāto personu potenciālo risku pārvaldīšanā tiek realizēti precīzi, savlaicīgi un efektīvi. 

Imants Jurevičius, VPD vadītājs 

Starpinstitūciju sadarbības sanāksmju process nepārtraukti tiek pilnveidots un attīstīts. Mēs redzam, ka ieguldītais darbs sniedz būtiskus rezultātus, ir uzlabojusies visu iesaistīto iestāžu izpratne par šāda sadarbības modeļa pozitīvo ietekmi uz sabiedrības drošību, iespēju ar tā palīdzību rast risinājumus ļoti sarežģītās situācijās, preventīvi pasargāt potenciālos upurus, kā arī sniegt cietušajiem tiem nepieciešamo atbalstu. 

 

Kā notiek starpinstitūciju sadarbības sanāksmes? 

Gan VPD, gan VP, gan IeVP ir iespēja un pienākums sasaukt starpinstitūciju sadarbības sanāksmi, tajā pēc nepieciešamības pieaicinot arī citus pārstāvjus, kuri ar savu darbu, zināšanām var iesaistīties situācijās, kad ir izdarīts vardarbīgs noziegums un ir nepieciešams strādāt gan ar nozieguma izdarītāju, gan rūpēties par cietušo interesēm. Sanāksmes ietvaros tiek vispusīgi izpētīta situācija pirms noziedzīgā nodarījuma, nozieguma gaita, noskaidrotas problēmas, kuras nepieciešams risināt darbā ar noziegumu izdarījušo personu un cietušajiem. Līdzdarbojoties, visas iesaistītās iestādes izlemj par saskaņotu turpmāko rīcību, informācijas apmaiņu, sagatavo rīcības plānu darbam ar likumpārkāpēju un pasākumiem, kas nepieciešami cietušā atbalstam. Ja noteiktā laika periodā sanāksmē identificētās problēmas nav izdevies atrisināt pietiekami efektīvi, sanāksmes tiek sasauktas atkārtoti un tiek meklēti citi risinājumi.  

Lai sniegtu ieskatu starpinstitūciju sanāksmju darbībā Ieva Sviķe, VPD Resocializācijas departamenta vadītāja iepazīstina ar vienu no jautājumiem, kurš tika risināts 2022. gadā. VPD no tiesas saņēma pieprasījumu sagatavot izvērtēšanas ziņojumu par 19 gadīgu puisi, kurš tika apsūdzēts par to, ka 15 gadu vecumā, izmantojot audžumātes meitu (septiņus un  desmit gadu vecas) bezpalīdzības stāvokli, lietojot vardarbību un draudus, veica dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā. 

Starpinstitūciju sadarbības sanāksmē tika iegūta plaša informācija, kura līdz šim nebija zināma iestādēm, jo ģimene dzīvoja noslēgti. Tika vērtēts, kādi pasākumi varētu tikt veikti, lai ģimenē esošos bērnus pasargātu no emocionālas un fiziskas vardarbības, kā arī vērsta uzmanība informācijas pārbaudes nepieciešamībai - vai apsūdzētā jaunieša tēvs nav saistīts ar seksuāla rakstura likumpārkāpumiem pret bērniem. Turpmākais tiesībsargājošo iestāžu darbs ar jaunieti tiks veidots atbilstoši tiesas piespriestajam sodam un notiks starpinstitūciju sadarbības ietvaros.