Jaunumi
STIS sanāksmes dalībnieki sarunājas sanāksmē

Valsts probācijas dienests (VPD), Valsts policija (VP), Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) un Bērnu aizsardzības centrs (BAC) sadarbojas, organizējot starpinstitūciju sadarbības sanāksmes, lai novērstu atkārtotu noziegumu izdarīšanu un rūpētos par cietušo interesēm. 2023. gadā visā Latvijā ir īstenotas 1270 (par 29% vairāk nekā 2022. gadā) starpinstitūciju sadarbības sanāksmes, no kurām 392 notikušas par personām, kuras veikušas noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību, 174 par nepilngadīgām personām, kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, savukārt 704 par personām, kas veikušas citus noziedzīgus nodarījumus. 

2024. gada 13. martā VPD, VP, IeVP un BAC pārstāvji tikās, lai izvērtētu paveikto 2023. gadā un vienotos par kopīgi īstenojamiem pasākumiem nākotnē. Tikšanās laikā tika uzsvērta starpinstitūciju sadarbības loma gadījumos, kad sabiedrības apdraudējums ir bijis ļoti augsts, kā arī pārrunāta šīs metodes arvien plašāka īstenošana darbā ar bērniem un situācijās, kad noziedzīgs nodarījums ir saistīts ar vardarbību, tostarp vardarbību ģimenē.  

Kopš 2015. gada, kad sodu izpildes ietvaros tika ieviests starpinstitūciju sadarbības sanāksmju modelis, tas nepārtraukti ticis pilnveidots un attīstīts. Šo gadu laikā ir uzlabojusies visu iesaistīto institūciju izpratne par šāda sadarbības modeļa efektivitāti, stiprinot sabiedrības drošību, iespēju ar tā palīdzību rast risinājumus sarežģītās situācijās, pasargāt potenciālos upurus, kā arī sniegt cietušajiem  nepieciešamo atbalstu. 

Starpinstitūciju sadarbības sanāksmes ietvaros situācijas tiek vispusīgi izpētītas pirms noziedzīgā nodarījuma, nozieguma gaita, noskaidrotas problēmas, kuras nepieciešams risināt darbā ar noziegumu izdarījušo personu un cietušajiem. Līdzdarbojoties, visas iesaistītās iestādes izlemj par saskaņotu turpmāko rīcību, informācijas apmaiņu,  plānu darbam ar likumpārkāpēju un pasākumiem, kas nepieciešami cietušā atbalstam. 

2023. gadā VPD uzsāka īstenot jaunu funkciju darbā ar bērniem – nodrošināt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana izpildi, kurā starpinstitūciju sadarbības sanāksmes ir obligāts nosacījums, nodrošinot darbu ar bērnu un viņa likumiskajiem pārstāvjiem. Šāda pieeja nodrošina, ka  pasākumi, kas tiek veikti attiecībā uz bērnu un viņa ģimeni, ir savstarpēji saskaņoti starp institūcijām un vērsti uz bērna labāko interešu ievērošanu.  

Lai sniegtu ieskatu starpinstitūciju sadarbības sanāksmju darbībā Ieva Sviķe, VPD Resocializācijas departamenta vadītāja, iepazīstina ar vienu no gadījumiem, kurš tika risināts kriminālsoda – sabiedriskais darbs – izpildes laikā. Probācijas klients, kuram piemērots sabiedriskais darbs, bija bez noteiktas dzīvesvietas, nakšņoja kāpņu telpās, kā arī viņam bija nopietnas sociāla rakstura un veselības problēmas. Lai efektīvi vadītu un risinātu esošo situāciju, VPD organizēja starpinstitūciju sadarbības sanāksmes, kuru ietvaros tika rasta iespēja sniegt atbalstu probācijas klientam (personu apliecinoša dokumenta saņemšanā, pārtikas produktu iegādē, bezdarbnieka statusa un trūcīgās personas statusa iegūšanā, dzīvesvietas nodrošināšanā, reģistrācijai pie ģimenes ārsta un ārstniecības pakalpojumu saņemšanai). Šī starpinstitūciju sadarbības pieeja ļāva risināt probācijas klienta problēmas, vienlaikus veiksmīgi nodrošinot soda izpildi.