2022.gada 1. ceturksnī, ievērojot epidemioloģiskās drošības un sociālās distancēšanās prasības, Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". Lai gan situācija pakāpeniski uzlabojās, daudzu aktivitāšu īstenošana klātienē ieslodzījuma vietās vēl nebija iespējama. To norise tika rūpīgi izplānota un sagatavota īstenošanai šā gada 2. ceturksnī.

  • Ģimenes atbalsta bloka plānotie Ģimenes dienu pasākumi tika atcelti. To norise paredzēta no 2022. gada 2. maija. Pirmie pasākumi plānoti Daugavgrīvas, Liepājas un Jelgavas cietumā. Ieslodzījuma vietās atsāksies lekciju cikls “Lekcijas ieslodzītajiem par attiecību veidošanu, uzturēšanu un ģimenes stiprināšanu “ Turpināsies ieslodzīto un to ģimenes locekļu aptaujas “Pētījums par Ieslodzīto un viņu ģimeņu sociālo stāvokli un integrāciju sabiedrībā Latvijā - problēmas un risinājumi” ietvaros.
  • 2022.gada 1.ceturksnī psihiskās veselības speciālistu konsultācijas uzsāka 21 jauns probācijas klients. Pavisam notika 164 konsultācijas.
  • Ar Brīvā laika un postpenitenciārā atbalsta bloka darbinieku atbalstu vēl viens Valsts probācijas dienesta klients tika iesaistīts Atbildīguma un atbalsta apļos (AAA) un turpina sadarbību ar brīvprātīgajiem, kas tajos piedalās.
  • 2022.gada 1.ceturksnī tika organizētas brīvprātīgo mācības “Brīvprātīgo sagatavošana darbam ieslodzījuma vietās”. Mācībās darbam ieslodzījuma vietās zināšanas apguva 25 jauni brīvprātīgie.
  • Šā gada 2.ceturksnī Brīvā laika un postpenitenciārā atbalsta bloka darbinieki plāno organizēt informatīvus seminārus Rīgas Centrālcietuma, Olaines Atkarīgo centra un Daugavgrīvas cietuma ieslodzītajiem par līdzgaitniecību.
  • Šā gada janvārī norisinājās tiešsaistes Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu un februārī tika uzsāktas tiešsaistes NVA individuālās karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanās profesionālās izglītības programmā Rīgas Centrālcietumā, Daugavgrīvas cietumā, Valmieras cietumā un Liepājas cietumā. Martā tiešsaistes NVA karjeras konsultācijas tika uzsāktas Jelgavas cietumā un Jēkabpils cietumā.
  • Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem tika īstenota individuālās latviešu valodas pašapmācības programma.
  • NVA karjeras konsultantiem, kuri sniedz karjeras konsultācijas ieslodzījumu vietās, tika nodrošinātas supervīzijas.
  • Tika veikts pētījums par brīvības atņemšanas soda izpildes orientāciju uz nodarbināmības līmeņa celšanu, darba tirgus orientāciju uz bijušo ieslodzīto integrāciju (politekonomiskie uzstādījumi, tiesiskais regulējums, darba devēji u.c.). 2022. gada maijā tiek sagaidīts apkopojums par pētījumā iegūtajiem rezultātiem.
  • Šā gada 9.jūnijā norisināsies konference par darba tirgus jautājumiem. Konferencē plānota Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvju un ārzemju vieslektoru (Lietuva, Lielbritānija, u.c.) dalība. Konferencē tiks apspriestas  plašākas starpsektoriālās sadarbības iespējas (t.sk. darba devēju iesaisti) bijušo ieslodzīto  sekmīgai integrācijai darba tirgū.