2022.gada 1.ceturksnī, ievērojot epidemioloģiskās drošības un sociālās distancēšanās prasības, Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu  "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana".

 • Resocializācijas programmu bloka pētnieki darbinieku apmācība darbam ar esošajām, projekta ietvaros pilnveidotajām resocializācijas programmām aktivitātes ietvaros sagatavoja un novadīja mācības par trīs pilnveidotajām resocializācijas programmām. Kopumā tika apmācīti 56 dalībnieki – IeVP darbinieki un amatpersonas, kuri bija izraudzīti, lai kļūtu par attiecīgās resocializācijas programmas vadītājiem. Mācību seminārs“Apmācības darbam ar programmu “Esmu apzināts” tika novadīts divām grupām janvārī un februārī, mācības “Informatīvi izglītojošas resocializācijas programmas “No vardarbības cietušām personām", kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, vadītāju mācības darbam ar izstrādātu programmu” divām grupām – februārī, seminārs darbam ar resocializācijas programmu “Stresa mazināšana” divām grupām – martā.
 • 2022. gada 1. ceturksnī tika pabeigta dzimumnoziedznieku sociālās uzvedības korekcijas programmas, kuras īstenošana ir paredzētā brīvībā (programmas jaunais nosaukums “Pārmaiņu ceļš”) izstrāde. Programma ir iesniegta Valsts probācijas dienesta amatpersonām. Turpinās darbs pie šīs programmas versijas, kas ir paredzēta īstenošanai ieslodzījuma vietās.
 • Turpinājās iesāktie darbi pie IeVP esošo resocializācijas programmu pilnveidošanas. Projekta vadošie pētnieki sagatavoja Stresa mazināšanas programmas” un “Esmu apzinātsprogrammu manuskriptus, novadīja programmas vadītāju mācības. Turpinājās resocializācijas programmas “Es un Tu” (kas ir paredzēta, ka programmas “Vērtībizglītība” pilnveidotā versija) izstrāde. Tika pabeigta programmasDzīves skola IV” izstrāde (kas ir programmas “Dzīves skola III” pilnveidotā versija), notika programmas vadītāju atlase, sagatavoti visi nepieciešami mācību materiāli, lai 2022.gada 2. ceturksnī īstenotu mācību semināru šīs programmas vadītājiem.
 • Ar IeVP rīkojumu Nr. N-1-2022-05072 no 01.04.2022 “Par resocializācijas programmas “Pārmaiņām – jā!”īstenošanu” ir oficiāli ieviesta pilnveidotā motivācijas programma ieslodzītājiem.  Plānots, ka 2022. gada 2. ceturksnī Latvijas cietumos tiks ieviestas četras pilnveidotās programmas: Stresa mazināšanas programma” un “Esmu apzināts”, “Dzīves skola IV” un “Domas. Atbildība. Rīcība.” (DAR - iepriekš EQUIP)”.
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ir iesniegti materiāli, kas ir saistīti ar ārpakalpojuma ietvaros izstrādāto Senioru programmu “Dzīve turpinās” un tiek gatavots rīkojums šīs programmas ieviešanai Latvijas cietumos.  Vēl viena ārpakalpojuma ietvaros tika pabeigta programmas Vardarbībā cietušo programma “Zinu, varu, daru: ceļvedis uz miera ostu” izstrāde. Patlaban tiek gatavots rīkojums programmas ieviešanai. Plānots, ka abas programmas tiks ieviestas Latvijas cietumos 2022. gada 2. ceturksnī.
 • 2022.gada 1.ceturksnī ir veiksmīgi noslēgts R&R2 programmu iepirkums, iegūtas tiesības īstenot Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā (pēc programmas vadītāju apmācībām) 3 programmas: “Spriestspējas un rehabilitācijas programmas saīsinātā versija pieaugušajiem, 2. versija”, “Spriestspējas un rehabilitācijas programma jauniešiem un pieaugušajiem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes problēmām, 2. versija” un “Spriestspējas un rehabilitācijas programma jauniešiem un pieaugušajiem ar psihiskās veselības problēmām, 2. versija”.
 • Riska un vajadzību novērtēšanas bloka darbinieki kopīgi ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Resocializācijas daļu strādāja pie jaunizveidotā vispārējā risku un vajadzību (RVN) instrumenta pilnveidošanas, saskaņā ar topošajām normatīvu izmaiņām.
 • Projekta darbinieki sniedza atbalstu praktiskā VRS un VRS-SO SO (Vardarbības riska skala un Vardarbības riska skalas dzimumnoziegumu versija)  instrumentu izmantošanā. Sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Resocializācijas daļu tiek plānota atlase un mācības jauniem VRS un VRS-SO lietotājiem.
 • Tika pieņemts lēmums pagarināt esošo pilotprojektu par vardarbīgo noziedznieku un dzimumnoziedznieku instrumentu vadlīniju izstrādi. Iemesls - nav pabeigtas izmaiņas vispārējā šīs sfēras normatīvajā regulējumā un iekšējos noteikumos.
 • Ir panākta vienošanās ar CANS pārstāvjiem par šī instrumenta bērnu un jauniešu risku un vajadzību novērtēšanailietotāju/treneru apmācībām. Tās ieplānotas 10. un 11. maijā, kā arī 17. un 19.maijā.  Patlaban tiek gatavoti nepieciešamie mācību materiāli.
 • Tika organizēta ekspertu diskusija ar Nodarbinātības valsts aģentūras, izglītības iestāžu, komersantu un Pārvaldes nodarbinātajiem “Izglītības programmas ieslodzījumā – svarīgs priekšnosacījums sekmīgai integrācijai darba tirgū” (25.01.2022.) un ekspertu diskusija ar Nodarbinātības valsts aģentūras  un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātajiem “Atbalsta pasākumu pietiekamība ieslodzījuma vietā atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” (10.02.2022). Diskusijas notika MS Teams platformā. Tās vadīja SIA “Ernst & Young Baltic”darbinieki, saskaņā ar līgumu, kura ietvaros tika veikts pētījumu par brīvības atņemšanas soda izpildes orientāciju uz notiesāto nodarbināmības līmeņa celšanu un darba tirgus orientāciju uz bijušo ieslodzīto integrāciju
 • 17. martā notika seminārs Latgales un Vidzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem "Sadarbība bijušo ieslodzīto integrācijai sabiedrībā”. Seminārā piedalījās 32 dalībnieki
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbinieki tika iesaistīti grupu un individuālajās supervīzijās. Kopumā notika 51 grupu supervīzija.