Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"

2023. gada 4. ceturksnī veiksmīgi tika pabeigti visi nozīmīgākie projektam izvirzītie uzdevumi.

  • Projekta noslēguma konferencē CIK TĀLU LĪDZ SODA IZPILDES MĒRĶIM? ESF ieguldījuma pievienotā vērtība jaudīgai resocializācijai”, kas notika 15. un 16. Novembrī, tika analizēts, kāda ir bijusi Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenoESF projektu “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” un “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” pievienotā vērtība jaudīgas resocializācijas īstenošanā. Lektori informēja konferences dalībniekus par to, ko (un cik daudz) projekta laikā ir izdevies paveikt sodu izpildes iestāžu nodarbināto izglītošanā, izstrādājot jaunus instrumentus recidīva prognozēšanai, jaunas programmas instruktoru un virsnieku izglītībai, nodrošinot supervīzijas personālam un iesaistot resocializācijas darbā sabiedrības pārstāvjus – brīvprātīgā darba veicējus. Vīziju par to, kādas būs Pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbinieku un amatpersonu turpmākās izglītošanās iespējas pēc tam, kad šā gada decembrī projekts būs noslēdzies, prezentēja Valsts Kancelejas pārstāvji.
  • Tika veikts pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem, īstenota pasākumu plāna izstrāde informatīvo pasākumu organizēšanai un kampaņai. Informatīvajā kampaņā “Nenovērsies! Atbalsti un iesaisties “tika izmantoti dati no sabiedriskās domas pētījumu kompānijas SKDS pētījuma par stereotipu maiņu par bijušajiem ieslodzītajiem, kurā tika aptaujāti gan sabiedrības pārstāvji, īpašā mērķgrupā iekļaujot uzņēmējus, gan bijušie ieslodzītie un tie, kuri pašreiz izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādēs. Intervijās interneta portālos, informatīvajos video klipos un tiešsaistes diskusijā tika atklāts, ka sabiedrības viedoklis ļoti pakāpeniski mainās, attieksmei kļūstot lojālākai attiecībā uz notiesātu cilvēku atkaliekļaušanos sabiedrībā. Kampaņas laikā izskanēja arī aicinājums sabiedrības locekļiem būt līdzatbildīgiem, iesaistoties brīvprātīgajā darbā ieslodzījuma vietās.
  • Projekta uzdevumā SIA “Zygon Baltic Consulting” izstrādāja Ieslodzījuma vietu pārvaldes Apsardzes daļas un Uzraudzības daļas procesu pilnveidi atbilstoši kvalitātes vadības principiem. Apsardzes daļas un Uzraudzības daļas kvalitātes vadības principi ir padarīti efektīvāki, novēršot kļūdu jeb neatbilstību rašanos. Lai uzlabotu darba procesu un pilnveidotu dokumentu plūsmu un izmantotu visus jaunākos papildu līdzekļus darba optimizēšanai, ir izveidots SharePoint programmā Microsoft Teams.
  • Tika pabeigts darbs pie sistēmiska instrumenta izstrādes starpnieku vadīta izlīguma procesa novērtēšanai VPD un programmu vadītāju kompetenču novērtēšanas instruments, monitorēšanas kārtība un tās aprobācija Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Darba grupa izstrādāja metodiskos ieteikumus programmu vadītāju kompetenču novērtēšanai, kas atbilst izvirzītajiem uzdevumiem. Šo ieteikumu mērķis ir nodrošināt Ieslodzījuma vietu pārvaldes resocializācijas programmu kvalitātes uzraudzības procesu (monitorēšanu), kurš atbilstu starptautiskajiem standartiem, un Ieslodzījuma vietu pārvaldes resocializācijas programmu vadītāju pieredzes un zināšanu nostiprināšana.
  • Tika pabeigti darbi pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku elektronisku apmācību vides izveides. 29.novembrī pakalpojuma sniedzējs RISEBA prezentēja Moodle izveides un programme digitalizācijas rezultātu.E-vidē ir ievietoti 3 interaktīvi kursi. Ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rezulūciju Moodle ir nodota Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centram.
  •  4.ceturksnī ir sagatavoti un iesniegti Ieslodzījuma vietu pārvaldei, Valsts probācijas dienestam un Tieslietu ministrijai priekšlikumi programmu akreditācijas sistēmas (licencēšanas kārtības) izveidei, iekļaujot programmu vērtēšanas veidlapu. Programmu īstenošanas kārtības projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, tiek gaidīta tās saskaņošana. 

 

  • Kopumā 179 Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbinieki 4. ceturksnī tika iesaistīti visu līmeņu vadītāju mācību un virsnieku profesionālā pilnveides pasākumos. To ietvaros viņi noklausījās kādu no tematiskajiem semināriem: “Radikalizācija un tās novēršana, vadības darbības tiesiskie un praktiskie aspekti un drošības pārvaldība un vadība ieslodzījuma vietā, IeVP publiskās pārvaldes attīstības procesā, prakse un mentoru vadība”, “Ieslodzījuma vietu pārvalde publiskās pārvaldes attīstības procesā”, Vadības darbības tiesiskie un praktiskie aspekti ieslodzījuma vietā”, “Resocializācijas lietas vadība. Riski un resocializācijas vajadzības. Resocializācijas  rezultātu novērtēšana”, “Cilvēktiesības ieslodzījumā”, “Mācīšanās stratēģija un pedagoģiskais dizains pieaugušo izglītošanā”, “Kursu veidošana un pasniegšana Moodle e-mācību vidē pieaugušo izglītošanā”,"Vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide".
  • IeVP darbiniekiem tika organizētas apmācības par darbu ar jaunajiem RVN  instrumentiem. 22.novembrī seminārā “RVN rezultātu un statistikas meklēšana un apskate IIS2 sistēmā” piedalījās 17 dalībnieki. 
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem tika nodrošinātas supervīzijas. Kopumā 597 dalībnieki iesaistījās kādā no 110 grupu supervīzijām. Individuālās supervīzijas tika sniegtas 130 darbiniekiem.
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centram tika nodota rokasgrāmata jaunuzņemtajiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem.