2022. gada nogalē, pieņemot attiecīgus Ministru Kabineta noteikumus, līdz 2023.gada 31. decembrim tika pagarināts Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotais projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”. 

2023.gada 1. ceturksnī tika turpināti iepriekšējos gados uzsāktie darbi, lai projekta noslēgumā sasniegtu tam izvirzītos mērķus. 

 • Visās ieslodzījuma vietās tiešsaistē norisinājās individuālās NVA karjeras konsultācijas. Tās tika rīkotas gan pirms iesaistīšanās profesionālajā izglītības programmā un/vai pirms atbrīvošanas – sakarā ar darba meklēšanu. 
 • Karjeras konsultāciju nodrošināšana tika uzsākta Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) pirms atbrīvošanas sakarā ar darba meklēšanu. Sākti darbi pie labās prakses pārņemšanas pastāvīgai darbībai ieslodzīto karjeras konsultāciju jomā. Darbs pie individuālo un grupu karjeras konsultāciju nodrošināšanas tiešsaistē visās ieslodzījuma vietās turpināsies arī nākamajā ceturksnī. 
 • 17. janvārī 77 ieslodzītie, kuriem paredzēta atbrīvošanās no ieslodzījuma tuvākā pusgada laikā, piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā darba devēju tiešsaistes prezentācijā ar SIA “RIMI Latvia” pārstāvjiem. Darba devēja pārstāvji prezentēja savu uzņēmumu, informēja par darba iespējām. Lai efektīvāk sasniegtu kopējo mērķi bijušo ieslodzīto integrācijai darba tirgū, turpmāk ieslodzīto mērķgrupai tiek plānots organizēt individualizētas tikšanās ar darba devējiem. Tajās, savstarpēji izvērtējot un vienojoties par piemērotiem darba devējiem un ņemot vērā, par kādām no profesijām interesi izrādījuši ieslodzītie, kā arī to, kādas profesijas ieslodzījuma laikā ir apgūtas un saņemti atbilstošas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti, dalībā šajās aktivitātēs tiks uzrunāti sociāli atbildīgi uzņēmumi, uzsvaru liekot uz industriālo sektoru (ražošanas, loģistikas uzņēmumi u.c.). 
 • Papildus 2023.gada maijā Iļģuciema cietumā un Rīgas Centrālcietumā tiek plānota jauna aktivitāte - “Atvērto durvju dienas”, kuras laikā potenciālie darba devēji tiktu iepazīstināti ar potenciālajiem darbiniekiem, kā arī ar ieslodzījuma vietu materiāli tehnisko bāzi, kas tiek izmantota mācību procesā, ieslodzītajiem apgūstot dažādas specialitātes. 
 • Valsts valodas apmācība ieslodzītajiem tika nodrošināta Rīgas Centrālcietumā un Iļģuciema cietumā. Ar 2023. gada 1. janvāri valsts valodas prasmes pārbaude sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru norisinās tiešsaistē. Pārbaudei ir 4 daļas – klausīšanās prasme, lasītprasme, rakstītprasme un runātprasme. Klausīšanās prasmes, lasītprasmes un runāšanas prasmes daļas uzdevumu norise notiek, izmantojot ESF Projekta ietvaros iegādātos portatīvos datorus, t.sk. austiņas, un mobilos rūterus, kas tika iegādāti karjeras konsultāciju organizēšanai. Tiks turpināts darbs pie valsts valodas apmācības īstenošanas un valsts valodas pārbaudījuma kārtošanas ieslodzījuma vietās esošā sadarbības Līguma ietvaros. Jauna sadarbības Līguma ietvaros tiek plānots uzsākt valsts valodas apmācību Valmieras cietumā un Liepājas cietumā. 
 • Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centrā notika darba prasmju attīstības pasākumi, īstenojot neformālās izglītības programmu “Rokdarbi”. Savukārt Jelgavas cietumā tiek īstenota neformālās izglītības programma “Kokapstrāde”, kuras apguves rezultātā tiek plānots izgatavot koka izstrādājumus – solus un nodot lietošanā Jelgavas pašvaldībai. Arī 2.ceturksnī tiks turpināts darbs pie darba prasmju attīstīšanas ieslodzītajiem, īstenojot neformālās izglītības programmas. 
 • Tiek turpināts darbs pie lietišķās spēles “Ceļā uz integrāciju darba tirgū” izstrādes un iegādes. Galda spēle atraktīvā un izklaidējošā veidā veicinās dalībniekiem praktisku izpratni par iespējām un izaicinājumiem ceļā no darba meklētāja līdz konkurētspējīgam darba tirgus dalībniekam. 
 • Šā gada 1. ceturksnī Minesotas programmā, nodrošinot atkarību novēršanas iespēju personām, kuras jebkad ir bijušas sodītas ar brīvības atņemšanu, un kuras nav Nodarbinātības valsts aģentūras klienti, tika iesaistīti 2 cilvēki. Savukārt konsultācijas pie psihiskās veselības speciālistiem uzsāka 9 jauni Valsts probācijas dienesta klienti un ir notikušas 34 konsultācijas. Visaktīvāk speciālistu konsultācijas izmantoja klienti no Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Aizkraukles un Tukuma. 
 • Notika 43 lietderīga brīvā laika pavadīšanas un prosociālu vaļasprieku attīstīšanas pasākumi. Tie tika organizēti iesaistoties brīvprātīgā darba veicējiem, ar kuriem Ieslodzījuma vietu pārvaldei ir noslēgti līgumi par brīvprātīgā darba veikšanu (sporta pasākumi, apļa treniņi, šaha nodarbības, dažādas mākslas nodarbības, spēļu galda pasākumi, rakstniecība, mākslas terapija ar mūziku, nodarbības spiedes tehnikas apgūšanai u.c. pasākumi). Kopumā pasākumos piedalījās 427 ieslodzītie. 
 • Tika veikti noslēguma darbi pie videomateriāla sagatavošanas un precizēšanas brīvprātīgā darba veicēju neklātienes mācībām. 
 • Ieslodzījuma vietās tika sarīkoti 3 Ģimenes dienu pasākumi, kuros piedalījās 43 ieslodzītie un 136 ģimenes locekļi, no kuriem bija 39 bērni. Divi no pasākumiem notika Rīgas Centrālcietumā, viens – Valmieras cietumā. 
 • Organizēta 21 psihologa lekcija (3 lekciju cikls) Iļģuciema cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Jēkabpils cietumā, Jelgavas cietumā, Daugavgrīvas cietuma Daugavpils un Grīvas nodaļās, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīcā). Trīs lekciju ciklā izskatītas tēmas par par emocionālajām grūtībām ģimenē, risinājumiem to mazināšanai un savstarpējo attiecību uzlabošanai, par atkarību ietekmi ģimenes dzīvē un tēva/mātes funkciju veikšanu atrodoties ieslodzījumā. Šīs lekcijas 1. ceturksnī ir apmeklējuši 334 ieslodzītie.