2020.gada novembrī, Eiropas Reģionālas attīstības fonda  Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība“ projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/011 “Probācijas klientu  uzskaites sistēmas pilnveidošana” ietvaros realizētā probācijas klientu uzskaites sistēmas (turpmāk - PLUS) pilnveidojumu izstrāde ir pabeigusi ceturto līguma izpildes plāna kārtu. 

Kopumā, projekta laikā, ir izstrādātas un akcepttestētas 58 funkcionālās prasības, kuras plānots uzlikt produkcijas vidē 2021.gada sākumā. Līdz ar to 2021.gada sākumā notiks sistēmas lietotāju apmācības. 

Darbu ir uzsākusi E-lietas komunikācijas darba grupa un līdz šim brīdim ir norisinājušās vairākas tikšanās, kuru laikā darba grupas dalībnieki vienojās par iekšējās komunikācijas plāna nepieciešamību un tas sastāvēs no:

1) vienota komunikācijas aktivitāšu plāna, kas visiem partneriem būtu vienāds, 

2) katras iestādes (partnera) aktivitāšu plāna, kurā iekļautās komunikācijas aktivitātes ir specifiskākas un pielāgotas jau katrai iestādei individuāli.   

Vienotajā komunikācijas aktivitāšu plānā būs iekļaujamas 3 aptaujas (sākumposmā, vidusposmā un noslēgumā). Pirmā aptauja ir norisinājusies un rezultāti apkopti līdz 27.oktobrim. Otrā aptauja būs jāizstrādā 2021. gada februārī, savukārt trešā aptauja būs jāizstrādā 2021. gada jūnijā. Aptaujas pamatjautājumi visiem partneriem būs vienādi. Parteriem aptaujas savā iestādē jāveic pēc savas ierastās prakses. 

Līdz gada beigām plānots izstrādāt vienotu vizuālo identitāti e-lietas programmas projektiem. Vienotās infografikas un vienotā informatīvā materiāla ar plašāku informāciju izstrādes virsvadību apņemas Tieslietu ministrija sadarbojoties ar partneriem sākuma un noslēguma fāzē.