Jaunumi
vīrieša kāja ar elektroonisko uzraudzības sprādzi

Saeima 15. jūnijā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā (LSIK), kas paredz pilnveidot nosacīti pirms termiņa atbrīvoto, ar probācijas uzraudzību notiesāto un nosacīti notiesāto uzraudzību un piespiedu darba izpildes kārtību, precizējot pienākumus, kuri minētajām personām ir jāievēro uzraudzības laikā un paredzot kārtību, kādā var tikt pastiprināta elektroniskā uzraudzība. 

ELEKTRONISKĀ UZRAUDZĪBA (EU) 

LSIK grozījumos paredzēta iespēja Valsts probācijas dienesta (VPD) amatpersonai lemt par elektroniskās uzraudzības pastiprināšanu nosacīti atbrīvotajam šādos gadījumos: 

  • ja notiesātais būs saņēmis brīdinājumu par EU grafika neievērošanu; 
  • pārvietošanos, kas neatbilst maršrutam, kas ir saskaņots ar VPD; 
  • un citos gadījumos. 

Gadījumos, kad notiesātais izdarījis šos pārkāpumus, VPD amatpersonai paredzēta iespēja uzstādīt notiesātajam EU ierīci, kas papildus esošajiem kontroles pasākumiem, ļauj noteikt personas atrašanās vietu. Savukārt gadījumos, kad notiesātais saņēmis brīdinājumu par alkohola lietošanu elektroniskās uzraudzības laikā, tam varēs uzstādīt elektroniskās uzraudzības ierīci, kas ļauj attālināti kontrolēt iespējamu alkohola lietošanu. 

Līdz šim VPD bija iespēja izmantot EU sistēmu, kas ļāva noteikt tikai personas atrašanos savā dzīves vietā noteiktā laikā. Gadījumos, kad tiek pārkāpti EU nosacījumi, visbiežāk, persona noteiktajā laikā nav atradusies savā dzīves vietā vai noteiktā vietā un laikā, kas noteikta EU grafikā. 

EU saskaņā ar Krimināllikumā ietverto definīciju ir intensīvas kontroles pasākumi, kurus nosaka tiesa uz laiku no viena mēneša līdz divpadsmit mēnešiem, lai ierobežotu notiesātā brīvu pārvietošanos. Lai īstenotu EU, pie notiesātā ķermeņa piestiprina elektronisku ierīci, kas ļauj kontrolēt viņa atrašanos noteiktā vietā un laikā. Šogad aprit seši gadi kopš VPD īsteno EU klientiem, kuri nosacīti atbrīvoti pirms termiņa no soda izciešanas ar EU. Šo sešu gadu laikā VPD ir nodrošinājis EU 380 notiesātajam un 95% gadījumu pārbaudes laikā EU tika pabeigta veiksmīgi. 80% probācijas klientu, kuri nosacīti atbrīvoti pirms termiņa no soda izciešanas ar EU, ir nodibinājuši darba tiesiskās attiecības, uzsākot pelnīt sev un savām ģimenēm iztiku un maksājot nodokļus. 

PIESPIEDU DARBS 

Grozījumi LSIK saistīti ar likumprojekta ”Grozījumi Krimināllikumā”, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī , ar kuru ir paredzēts aizsākt nepilngadīgo kriminālatbildības reformu, paredzot nepilngadīgai personai atšķirīgu sodu piemērošanas un aizstāšanas kārtību, kā arī kriminālsoda – piespiedu darbs – nosaukuma maiņu uz nosaukumu “sabiedriskais darbs”. Attiecībā uz nepilngadīgajiem tiek paredzēta speciāla kārtība sabiedriskā darba aizstāšanai gadījumos, kad tas netiek pildīts. Proti, atšķirībā no pieaugušajiem nepilngadīgajiem sabiedriskais darbs netiks aizstāts ar brīvības atņemšanu, bet gan ar probācijas uzraudzību, kas ir mazāk smags soda veids un ir daudz iedarbīgāks nepilngadīgā uzvedības korekcijai. Šāds regulējums ļaus īstenot pakāpenisku pieeju gadījumos, kad bērns izvairās no soda izpildes. 

UZRAUDZĪBA 

Grozījumi LSIK par notiesāto uzraudzību ir saistīti ar likumprojektu ”Grozījumi Krimināllikumā”. Grozījumi Krimināllikumā būs vērsti uz kriminālsodu sistēmas pilnveidošanu kopumā. Tajos paredzēts probācijas uzraudzību noteikt arī kā pamatsodu un, atbilstoši tam, tiek veikti grozījumi arī LSIK. Likumprojekta ”Grozījumi Krimināllikumā” stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.