Jaunumi
Rokas savieno puzle gabaliņus

Valsts probācijas dienesta (turpmāk – Dienests) sadarbības partneru pulks kļuvis plašāks. 2021.gada 10.augustā tika noslēgts sadarbības memorands starp Dienestu un biedrību “MEDIĀCIJAS TELPA“. Tas paredz veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu noziedzības mazināšanā un sociāli atstumto personu iekļaušanos sabiedrībā, sabiedrības līdzdalību probācijas klientu resocializācijā, tādējādi sekmējot sabiedrības drošību.

Memoranda mērķa īstenošanai Dienests un biedrība “MEDIĀCIJAS TELPA“ sadarbosies pasākumu īstenošanā, kas vērsti uz Dienesta brīvprātīgā darba veicēju, nodarbināto izglītošanu un intelektuālo izaugsmi, kā arī pasākumos, kas vērsti uz probācijas klientu sociālo spēju un labklājības uzlabošanu.

Dienests un biedrība “MEDIĀCIJAS TELPA“ kopīgi organizēs pasākumus: seminārus, mācības, informatīvu materiālu sagatavošanu u.c., kā arī piedalīsies abu pušu organizētos specializētos semināros, konferencēs un citos pasākumos, lai dibinātu tiešus kontaktus starp Dienesta un biedrības “MEDIĀCIJAS TELPA“ nodarbinātajiem un brīvprātīgajiem.