Jaunumi
Jaunieši iet pa ielu, skats no muguras

2022.gada 1.janvārī tika uzsākta ERASMUS+ atbalsta programmas projekta “Izzini savu potenciālu!” īstenošana. Projekta mērķis ir Izstrādāt neformālā izglītībā balstītu metodoloģiju, kas veicinātu gados jaunu notiesāto personu (21 – 30 gadu vecumā) sociālo integrāciju, izglītojot, izprotot negatīvās bērnības pieredzes (Adverse Childhood Experiences - ACE), mazinot atkarības un vardarbīgu uzvedību.

Projekts tiks īstenots trīs valstīs (Rumānijā, Spānijā un Latvijā). Projektu īsteno Rumānijas nevalstiskā organizācija “Asociația Idei și Proiecte pentru Tineri Activi”, kurai ir liela pieredze uz jauniešiem vērstu projektu īstenošanā, savukārt sadarbības partneri būs Valsts probācijas dienests (Latvija) un Spānijas nevalstiskā organizācija "Red Europea Los Jovenes Importan Ahora". Projekta īstenošanas ilgums būs 28 mēneši. Šajā laikā tiks izstrādāta rokasgrāmata ar neformālās izglītības darba metodēm, šo metožu aprobācija praksē, kā arī mācības jauniešu speciālistiem šo metožu pielietošanai ikdienas darbā.

Valsts probācijas dienests šī gada 26.aprīlī ar projekta partneriem parakstīja sadarbības līgumu. Dienesta vadītājs Imants Jurevičius norādīja: “Darbs ar jauniešiem ir viens no galvenajiem Valsts probācijas dienesta darbības attīstības virzieniem. Šis projekts ir unikāla iespēja bagātināt mūsu resursu klāstu, kas vērsts uz jauniešu resocializāciju un veidot starptautiska līmeņa sadarbību šajā jomā”.

Projekta noslēgumā Valsts probācijas dienests būs ieguvis efektīvu neformālās izglītības metožu rokasgrāmatu, kas probācijas speciālistiem ļaus izmantot jaunas, inovatīvas pieejas darbā ar jauniešiem, sekmējot viņu saskarsmes spējas ar citiem cilvēkiem, zināšanas un ticību saviem spēkiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība no programmas “Erasmus+” līdzekļiem.