2021.gada pirmajā pusē Mācību un pētījumu nodaļas pētnieki īstenoja pētījumu par VPD uzraudzības intensitātes atbilstību riska principam darbā ar personām, kuras notiesātas par dzimumnozieguma izdarīšanu. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai un cik lielā mērā VPD organizētā uzraudzības intensitāte probācijas klientiem, kuri notiesāti par dzimumnoziegumu, atbilst zinātniskajā literatūrā minētajai, pierādījumos balstītai uzraudzības intensitātei, kas izteikta kā intervences deva stundās (turpmāk – intervences deva), klientiem ar dažādu riska līmeni (100, 200 un 300 stundu intervence vidēja, augsta un ļoti augsta riska klientiem), un, balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām, sniegt rekomendācijas darba pilnveidošanai ar šo mērķgrupu atbilstoši riska principam. Pētījuma teorētiskais ietvars un metode, kā arī rezultāti un no tiem izrietošie secinājumi un rekomendācijas apkopoti 48 lpp. pētījuma ziņojumā.

Pētījumā tika veikta kvantitatīva modelēšana par sasniedzamo intervences devu dažādos uzraudzības termiņos vidēja, augsta un ļoti augsta riska klientiem trīs dažādu intervences modeļu ietvaros, t.i., ja intervenci veido: 1) tikšanās ar klienta lietas vadītāju; 2) tikšanās ar lietas vadītāju un dalība kādā no “īsajām” probācijas programmām; 3) tikšanās ar lietas vadītāju un dalība Temzas programmā. Līdztekus modelēšanai tika intervēti VPD eksperti (Resocializācijas Departamenta darbinieki un TSV nodaļu darbinieki, kas vada dzimumnoziedznieku lietas un ir iesaistīti STIS organizēšanā), lai gūtu priekšstatu par iekšējo un ārējo resursu pieejamību un to izmantošanas apjomu darbā ar mērķgrupu.

Pētījuma ziņojumam uz 1 gadu piešķirts IP (ierobežotas pieejamības) statuss.

Pētnieki izsaka pateicību visiem VPD darbiniekiem, kas sniedza atbalstu pētījuma īstenošanas procesā, gan nodrošinot pētījumā nepieciešamo informāciju, gan veltot savu laiku intervijām.