Jaunumi
VPD statistika 2022.gada augusts infografika

2022. gada augustā Valsts probācijas dienests (VPD) strādāja ar 7304 klientiem, no kuriem 87% bija vīrieši, 13% sievietes, savukārt 23% bija bērni un jaunieši (15% – 11 – 17 gadu vecumā un 85% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2022. gada augustā bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3844 – Sabiedriskais darbs 
 • 3154 – Uzraudzība  
 • 205 – Izlīgums 
 • 101 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 3 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis)  

Sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 48 806 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2022. gada augustā, darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 133 125 eiro. Visās VPD funkcijās 2022.gada augustā 99% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.  

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (klienti ar, kuriem darbs uzsākts 2021. gadā) 

 • 13% - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180.pants) 
 • 12% - Transporta līdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262.pants) 
 • 10% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253 (1) pants) 
 • 8% - Zādzība (Krimināllikuma 175.pants) 
 • 6% - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants) 
 • 51% - Citi 

Izmaiņas normatīvajos aktos: 

 

 • 2022. gada 12. augustā stājās spēkā  Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta noteikumi Nr. 485 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 346 "Kārtība, kādā apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai". Grozījumi nodrošinās efektīvāku brīvprātīgā darba veicēju, kuri organizē un vada izlīguma procesus, apmācību un sertificēšanu, kā arī sertifikāta anulēšanu atbilstoši esošajai situācijai un praksei. https://likumi.lv/ta/id/334970-grozijumi-ministru-kabineta-2018-gada-19-junija-noteikumos-nr347-izliguma-procesa-noteikumi

 

Covid-19: Aktuālākā informācija probācijas klientiem un apmeklētājiem 

https://www.vpd.gov.lv/lv/jaunums/covid-19-informacija-probacijas-klientiem-un-apmekletajiem