Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū "

2023. gada 4. ceturksnī veiksmīgi tika pabeigti visi nozīmīgākie projektam izvirzītie uzdevumi.

 • 4. ceturksnī tiešsaistē visās ieslodzījuma vietās norisinājās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultācijas:
 • individuālās konsultācijas pirms ieslodzīto iesaistes profesionālās izglītības programmas apguvē ar mērķi noteikt ieslodzītā profesionālo piemērotību atbilstoši mācību piedāvājumam ieslodzījuma vietās, kā arī profesionālo piemērotību, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, ievērojot ierobežojumus jeb liegumu ieņemt amatus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • grupu konsultācijas 3 līdz 2 mēnešus pirms ieslodzīto plānotās atbrīvošanas, sniedzot vispārēju informāciju par darba meklēšanas jautājumiem un praktiskiem soļiem darba meklējumos;
 • individuālās konsultācijas nodarbinātības veicināšanai 3 līdz 2 mēnešus pirms ieslodzītā atbrīvošanas, atbilstoši ieslodzītā individuālajai profesionālajai sagatavotībai un pieredzei, nodrošinot individuālu pieeju katram un veidojot rīcības plānu darba meklēšanas aktivitātēm integrācijai darba tirgū. 
 • Tika nodrošinātas supervīzijas NVA karjeras konsultantiem, kuri ieslodzītajiem ieslodzījuma vietā sniedz karjeras konsultācijas.
 •  6. novembrī notika ikgadējās NVA darbinieku - karjeras konsultantu - apmācības par ieslodzījuma vietu specifiku, sniedzot priekšstatu par metodes “Motivējoša intervēšana” izmantošanu darbam ar ieslodzīto.
 • Patstāvīgas sadarbības turpināšanai, tika sagatavots starpresoru vienošanās projekts par karjeras konsultāciju nodrošināšanu apcietinātajiem un notiesātajiem, kuru plānots noslēgts ar NVA.
 • Lai palīdzētu ieslodzītajiem apgūt valsts valodu, kas padarītu vieglāku iekārtošanos darbā virknē profesiju pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, 4. ceturksnī ieslodzītajiem tika nodrošināta valsts valodas apmācība un sadarbībā ar VISC organizēta valsts valodas prasmes pārbaude.
 • Lai palīdzētu ieslodzītajiem apgūt angļu valodu, veicinot viņu iekārtošanos darbā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas arī Latvijā darbojošos starptautiskajos uzņēmumos, kur darba pienākumu izpildei ir nepieciešamas svešvalodu zināšanas, 4. ceturksnī ieslodzītajiem tika nodrošināta angļu valodas apmācība pamata (A) vai vidējā (B) līmenī.
 • 4. ceturksnī ieslodzītajiem tika sniegta iespēja pilnveidot ikdienai un profesionālajai darbībai nepieciešamās darba prasmes:
 • apgūt praktiskā darba iemaņas un prasmes informācijas apstrādē, izmantojot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, lietojumprogrammas;
 • patstāvīgi izstrādāt biznesa ideju, izvērtēt uzņēmējdarbības priekšnosacījumus un biznesa plāna izstrādei nepieciešamo informāciju, veicinot interesi par komercdarbības uzsākšanu, iniciatīvu, radošumu, kritisko domāšanu;
 • izgatavot ādas izstrādājumus, izvēloties atbilstošus palīgmateriālus un furnitūru, atbilstošus detaļu savienojumu veidus un detaļu dublēšanas tehnoloģijas un lietot atbilstošas ādu šūšanas iekārtas, instrumentus un palīgierīces, ievērojot darba drošības prasības, veikt sava darba kvalitātes novērtējumu un nepilnību labojumus;
 • apgūt praktiskā darba iemaņas un prasmes Autoiekrāvēja operatora iemaņu attīstībā, izprotot autoiekrāvēja darbības principus, ekspluatācijas instrukcijās iekļauto informāciju.
 • Papildus darba prasmju attīstības pasākumiem, ieslodzītajiem tika izstrādāta lietišķa galda spēle "Ceļā uz integrāciju darba tirgū", kuras mērķis, ieslodzītajiem savstarpēji sadarbojoties, veicināt dalībnieku izpratni par secīgu virzību darba meklējumu ceļā. Tas notiek praktiski apgūstot/izspēlējot dzīves realitātei pietuvinātas situācijas un negaidītus pavērsienus, kas balstīti uz individuālu lēmumu pieņemšanu vai izvēles veikšanu atbilstoši spēles gaitā piedāvātajām iespējām un izaicinājumiem. Spēle vienlaikus attīsta arī sociālās prasmes, kas vērstas uz sadarbības veidošanu (piemēram, prasmes vienoties, izveidot saliedētu komandu, identificēt un atrisināt problēmas, efektīvi savstarpēji komunicēt, izteikt konstruktīvu kritiku vai uzslavu, prasmi uzstādīt un sasniegt mērķus u.c.) un to ir iespējams spēlēt dažādos grūtības līmeņos (viegls, vidējs, sarežģīts).
 • 4. ceturksnī ar projekta sniegto atbalstu, tika turpināts darbs pie sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmu īstenošanas ieslodzītajiem.
 • No 1. līdz 31. novembrim norisinājās informatīvā kampaņa, kuras ietvaros tika sniegta informācija par anonīmo uzticības tālruni dzimumnoziedzniekiem. Tālruņa darbības principi tika balstīti ārvalstu pieredzē, jo īpaši Lielbritānijā pastāvošajā. Konsultācijas personām, kuras jūt tieksmi pret nepilngadīgajiem, telefoniski sniedza biedrības “Skalbe” eksperti. Mēneša laikā sasniegtie rezultāti apliecināja, ka tālrunis ir nepieciešams un šādu praksi nepieciešams turpināt.
 •  Sadarbībā ar biedrību “DOMUS atbalsta centrs” tika sagatavots gala nodevums vadlīnijām (ar angļu valodas tulkojumu) “Vadlīnijas speciālistiem par noziegumu prevencijas pieejamiem pakalpojumiem un resursiem personām, kuras ir izdarījušas dzimumnoziegumu, un personām ar noslieci uz dzimumnoziegumiem”.
 • Tika veikts pētījums par multidimensionālās ģimenes terapijas programmas ieviešanas sistēmiskiem atbalsta risinājumiem Latvijā.
 •  10. un 11. oktobrī norisinājās  konference “Ģimene .Likums. Prevencija”, kuras dienaskārtībā bija ģimeņu atbalstam paveikto pasākumu un pētījuma par multidimensionālās ģimenes terapijas programmas ieviešanas sistēmiskiem atbalsta risinājumiem Latvijā starprezultātu prezentēšana.
 • Rīgas Centrālcietumā, Jelgavas cietumā, Valmieras cietumā un Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem ieslodzītajiem tika organizēts lekciju cikls par saskarsmes un komunikācijas  jautājumiem. Tā ietvaros lektori runāja ar ieslodzītajiem par šādām tēmām: cilvēku tipoloģija un saskarsmes īpatnības, pašapziņa un iekšējie resursi kā instruments mērķu sasniegšanai un dzīve pēc ieslodzījuma - dzīves un ģimenes vērtības. Kopumā šīs lekcijas apmeklēja 256 ieslodzītie.
 • Notika viena grupu supervīzija mērķa grupai – brīvprātīgajiem, kā arī 12 individuālās supervīziju konsultācijas brīvprātīgā darba veicējiem. Papildu noslēgti 7 jauni līgumi ar brīvprātīgā darba veicējiem, kuri darbojas ieslodzījuma vietās.
 • Tika sarīkoti 28 lietderīga brīvā laika pavadīšanas un prosociālu vaļasprieku attīstīšanas pasākumi, kas notika ar to brīvprātīgā darba veicēju līdzdalību, ar kuriem Ieslodzījuma vietu pārvaldei ir noslēgti līgumi par brīvprātīgā darba veikšanu (sporta pasākumi, apļa treniņi, šaha nodarbības, dažādas mākslas nodarbības, spēļu galda pasākumi, rakstniecība, mākslas terapija ar mūziku, nodarbības spiedes tehnikas apgūšanai u.c. aktivitātes).  Kopumā šos pasākumus apmeklēja 280 ieslodzītie.
 • 4.ceturksnī tika noorganizēta tradicionālā brīvprātīgo darbam veltītā konference. Šī gada tēma - “Drosme būt brīvam”. Kopumā konferencē piedalījās 130 dalībnieki (Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta brīvprātīgie, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta un Tieslietu ministrijas darbinieki).