Jaunumi
VPD statistika 2022.gada maijs

2022. gada maijā Valsts probācijas dienests (VPD) strādāja ar 7425 klientiem, no kuriem 87% bija vīrieši, 13% sievietes, savukārt 24% bija bērni un jaunieši (15% – 11 – 17 gadu vecumā un 85% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2022. gada maijā bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3901 – Sabiedriskais darbs 
 • 3254 – Uzraudzība  
 • 182 – Izlīgums 
 • 84 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 4 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis)  

Sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 46902 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2022. gada maijā, darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 133381 eiro. Visās VPD funkcijās 2022.gada maijā 99% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.  

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (klienti ar, kuriem darbs uzsākts 2021. gadā) 

 • 13% - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180.pants) 
 • 12% - Transporta līdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262.pants) 
 • 10% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253 (1) pants) 
 • 8% - Zādzība (Krimināllikuma 175.pants) 
 • 6% - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants) 
 • 51% - Citi 

Izmaiņas normatīvajos aktos: 

2022.gada 4.maijā spēkā stājās Grozījumi Krimināllikumā, ar kuriem paplašinātas prokurora pilnvaras priekšrakstā par sodu noteikt soda apmēru, tostarp piemērojot kriminālsodus – probācijas uzraudzība un sabiedriskais darbs, kā arī ar kuriem pārskatīti Krimināllikuma 58.1 pantā minētie pienākumi, kurus prokurors var uzlikt personai ar tās piekrišanu, to nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības. (https://likumi.lv/ta/id/331741-grozijumi-kriminallikuma)

VPD speciālisti un brīvprātīgie palīdz atbalsta centros kara bēgļiem no Ukrainas

No .š.g. 1. līdz 31.maijam 3 VPD darbinieki strādāja atbalsta centros Ukrainas iedzīvotājiem. Viņi palīdzēja Ukrainas civiliedzīvotāju apkalpošanā, palīdzot pareizi aizpildīt vīzu un uzturēšanās atļauju anketas, pieņemot vīzu un uzturēšanās atļauju pieteikumus, ievadot datus PMLP sistēmās, kā arī izsniedzot jau noformētās vīzas. Papildus praktiskajam darbam, VPD darbinieki un brīvprātīgie sniedza atbalstu, uzklausot, sarunājoties, morāli atbalstot un izskaidrojot visdažādākos jautājumus. Maijā VPD darbinieki strādāja Liepājā un Limbažos. VPD arī turpmāk sniegs savu ieguldījumu, lai palīdzētu Latvijā nokļuvušajiem kara bēgļiem no Ukrainas.

Covid-19: Aktuālākā informācija probācijas klientiem un apmeklētājiem 

https://www.vpd.gov.lv/lv/jaunums/covid-19-informacija-probacijas-klientiem-un-apmekletajiem   

 

VALSTS PROBĀCIJAS DIENETS – DROŠĀKAI SABIEDRĪBAI 

VPD ir mūsdienīga sodu izpildes institūcija, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīguma procesu starp cietušo un likumpārkāpēju. VPD ik dienu strādā, lai veicinātu Latvijas kriminālsodu politikas attīstību, stiprinot sabiedrībā izciešamo sodu lomu, papildinot sodu izpildes saturu ar efektīviem uzvedības korekcijas elementiem, kā arī ieviešot jaunas taisnīguma atjaunošanas pieejas.